English version of this page

Kjønn og ekstremisme

Vi ønsker å forstå hvordan ideer og idealer knyttet til kjønnede identiteter, verdier, normer og atferd rammer inn høyreekstreme ideologier og bevegelser.

Bildet kan inneholde: klær, fottøy, bukse, sko, produkt.
German 'Demo fur Alle' protest against the 'gender agenda'. These anti-gender protests have been attended by members of AfD, NPD and IBD. Image: Demo fur Alle (Creative Commons).

Kjønnsdimensjoner av ekstremisme

Kjønnsdimensjoner er en integrert del av ekstremisme. Det er imidlertid svært sammensatt hvordan kjønnsdimensjoner virker inn på høyreekstreme aktører, organisasjoner og bevegelsers perspektiver

Vår målsetting er å undersøke hvordan ideer og idealer knyttet til kjønnede identiteter, verdier, normer og atferd rammer inn høyreekstreme ideologier og bevegelser. Vi ønsker å undersøke hvordan mannlighet og kvinnelighet blir et omdreiningspunkt for politiske identifikasjon og uttrykk.

Det finnes allered en etablert forståelse av at kjønn er viktig for å forstå ekstremisme som fenomen, både innenfor forskning og policy. Men, mye av policy-litteraturen fokuserer på kvinners roller som mulige forebyggere av ekstremisme, samt i de-radikaliseringsprosesser.

Det er viktig å undersøke sammenhengen mellom kjønn og forebygging, men vi trenger også å utvide forståelsen og kritisk undersøke hvordan kjønnsdimensjoner virker sammen med flere ulike aspekter ved ekstremisme, for eksempel rekruttering, identifisering av inn- og utgrupper, i tillegg til forebygging.

Sentrale spørsmål

  • Hvordan kan kjønnsanalyser forbedre vår forståelse av ekstremisme?
  • Hvordan er ideer om kjønnsroller, og maskulinitet og femininitet, en del av ektremistiske ideologier og konstrukasjoner av helter og fiender?
  • Hvilken rolle spiller maskulinitet og femininitet i rekrutterings- og de-radikaliseringsprosesser?
  • Hvordan gjør konseptualiseringer om kjønn seg gjeldende i policyutvikling?

Bibliografi

Bildet kan inneholde: tre, rektangel, bok, utgivelse, hyller.

Forskningsledere