Kjønn og ekstremisme

Vi ønsker å forstå hvordan ideer og idealer knyttet til kjønnede identiteter, verdier, normer og atferd rammer inn høyreekstreme ideologier og bevegelser.

Kjønnsdimensjoner er en integrert del av ekstremisme. Det er imidlertid svært sammensatt hvordan kjønnsdimensjoner virker inn på høyreekstreme aktører, organisasjoner og bevegelsers perspektiver

Vår målsetting er å undersøke hvordan ideer og idealer knyttet til kjønnede identiteter, verdier, normer og atferd rammer inn høyreekstreme ideologier og bevegelser. Vi ønsker å undersøke hvordan mannlighet og kvinnelighet blir et omdreiningspunkt for politiske identifikasjon og uttrykk.

Det finnes allered en etablert forståelse av at kjønn er viktig for å forstå ekstremisme som fenomen, både innenfor forskning og policy. Men, mye av policy-litteraturen fokuserer på kvinners roller som mulige forebyggere av ekstremisme, samt i de-radikaliseringsprosesser.

Det er viktig å undersøke sammenhengen mellom kjønn og forebygging, men vi trenger også å utvide forståelsen og kritisk undersøke hvordan kjønnsdimensjoner virker sammen med flere ulike aspekter ved ekstremisme, for eksempel rekruttering, identifisering av inn- og utgrupper, i tillegg til forebygging.

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan kan kjønnsanalyser forbedre vår forståelse av ekstremisme?
  • Hvordan er ideer om kjønnsroller, og maskulinitet og femininitet, en del av ektremistiske ideologier og konstrukasjoner av helter og fiender?
  • Hvilken rolle spiller maskulinitet og femininitet i rekrutterings- og de-radikaliseringsprosesser?
  • Hvordan gjør konseptualiseringer om kjønn seg gjeldende i policyutvikling?

Pågående prosjekter

  • Konseptualisering av kjønn i litteratur om bekjempelse/forebygging av voldelig ekstremisme (C/PVE)
  • Kjønnsroller i anti-islamistiske diskurser i Cyber Space
Publisert 22. juni 2018 13:58 - Sist endret 2. apr. 2019 13:14