Kjønn og ekstremisme

Vi ønsker å forstå hvordan ideer og idealer knyttet til kjønnede identiteter, verdier, normer og atferd rammer inn høyreekstreme ideologier og bevegelser.

Bilde: Johanna Poetsch via iStock.

Kjønnsdimensjoner er en integrert del av ekstremisme. Det er imidlertid svært sammensatt hvordan kjønnsdimensjoner virker inn på høyreekstreme aktører, organisasjoner og bevegelsers perspektiver

Vår målsetting er å undersøke hvordan ideer og idealer knyttet til kjønnede identiteter, verdier, normer og atferd rammer inn høyreekstreme ideologier og bevegelser. Vi ønsker å undersøke hvordan mannlighet og kvinnelighet blir et omdreiningspunkt for politiske identifikasjon og uttrykk.

Det finnes allered en etablert forståelse av at kjønn er viktig for å forstå ekstremisme som fenomen, både innenfor forskning og policy. Men, mye av policy-litteraturen fokuserer på kvinners roller som mulige forebyggere av ekstremisme, samt i de-radikaliseringsprosesser.

Det er viktig å undersøke sammenhengen mellom kjønn og forebygging, men vi trenger også å utvide forståelsen og kritisk undersøke hvordan kjønnsdimensjoner virker sammen med flere ulike aspekter ved ekstremisme, for eksempel rekruttering, identifisering av inn- og utgrupper, i tillegg til forebygging.

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan kan kjønnsanalyser forbedre vår forståelse av ekstremisme?
  • Hvordan er ideer om kjønnsroller, og maskulinitet og femininitet, en del av ektremistiske ideologier og konstrukasjoner av helter og fiender?
  • Hvilken rolle spiller maskulinitet og femininitet i rekrutterings- og de-radikaliseringsprosesser?
  • Hvordan gjør konseptualiseringer om kjønn seg gjeldende i policyutvikling?

Pågående prosjekter

  • Konseptualisering av kjønn i litteratur om bekjempelse/forebygging av voldelig ekstremisme (C/PVE)
  • Kjønnsroller i anti-islamistiske diskurser i Cyber Space

Relevante publikasjoner 

 

Publisert 2. apr. 2019 13:14 - Sist endret 21. mai 2021 12:54