Forskningstemaer

C-REX ser på både høyreekstrem ideologi og høyreekstrem voldsutøvelse. Dette er nødvendig for å oppnå mer kunnskap om høyreekstremismens årsaker og konsekvenser, samt økt forståelse for hvordan liberale demokratier kan forsvare seg på en effektiv og akseptabel måte mot voldelige eller antidemokratiske krefter.

Fem hovedtemaer

Senteret har fem hovedtemaer der vi setter inn ekstra forskningsinnsats

  • Forebygging og intervensjon studerer forebyggende tiltak mot ekstremisme generelt og høyreekstremisme spesielt, deriblant innsatser fra politi, sikkerhetstjenester og et bredt spekter av offentlige etater og sivilsamfunnet
  • Ideologi og identitet tar for seg studiet av ideologi og identitet hos grupper på det ytre høyre på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.
  • Kjønn og ekstremisme studerer kjønnsdimensjonen av identitet, adferd, normer og verdier på det ytre høyre
  • Partier og bevegelser studerer årsaker til og konsekvenser av ytre høyres fremvekst, særlig i Europa. 
  • Vold og hatkriminalitet beskriver og forklarer mønstre i høyreekstrem vold og hatkriminalitet, inkludert trakassering, trusler og hatefulle ytringer

Et fenomen i stadig endring

Disse fem temaene er så delt mer spesifikke forskningsprosjekter, som studeres både i sammenheng med andre tema og som enkeltstående prosjekter. Videre er senteret opptatt av å forstå høyreekstremisme som et fenomen i stadig endring. Dette gir oss mulighet til å fokusere på kontinuitet og brudd med henblikk på ideologiske aspekter, organisatoriske mønstre, subkulturelle trender og omfanget voldsutøvelse.

Tverrdisiplinær tilnærming

C-REX har en tverrdisiplinær tilnærming til studiet av høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Senteret forener perspektiver fra statsvitenskap, sosiologi, historie, antropologi, etnografi, kriminologi, psykologi og medievitenskap, noe som sikrer teoretisk og metodologisk mangfold. Dette gjør oss også i stand til å studere både høyreekstreme holdninger og handlinger, så vel som ideologisk og organisatorisk utvikling av høyreekstrem politikk lokalt, nasjonalt og transnasjonalt. Forskning på høyreekstremisme fordrer dessuten et komparativt perspektiv. Eksisterende komparativ forskning viser for eksempel at radikaliseringsprosesser og rekrutteringsmønstre er overraskende like på tvers av ulike former for ekstreme grupper. Det samme ser også ut til å være tilfelle for en god del forebyggende tiltak.

Forskning om 22. juli

I anledning tiårsmarkeringen av 22. juli har vi samlet ressurser fra våre forskere på temaet 22. juli, fordelt på seks hovedtemaer. 

Eksternfinansierte prosjekter

Forskergrupper

Senteret har fire tverrgående kollokviegrupper som diskuterer forskningsetiske dilemmaer, metodiske og begrepsmessige utfordringer, skaper forskernettverk og utveksler kunnskap med ulike praktikere.

Publisert 2. apr. 2019 13:14 - Sist endret 9. juli 2021 00:50