Protokoll fra styremøte 1/2019

Til stede:

Ingjerd Hoëm (styreleder)

Eksterne representanter: Antje Klitkou og Jon Vatnaland (innledningsvis via telefon)

Rep. for faste vitenskapelige ansatte ved TIK: Magnus Gulbrandsen

Rep. for midlertidig vitenskapelig ansatte ved TIK: Hilde Reinertsen

Rep. for administrativt ansatte ved TIK: Lene Angelskår

Studentrepresentant: Natalie Johnsen

Fra administrasjonen: Fulvio Castellacci, Taran M. Thune (under sak 06/2019), Fredrik Emil Olsbu (til og med sak 07/2019) og Frode Løvik (sekretær)

Meldt forfall:

Studentrepresentant Iselin Holmedal-Hagen

 

Orienteringssaker

O-SAK 3 (Saksnr. 06/2019) Nytt senter til TIK - INTRANSIT

Senterleder Taran M. Thune presenterte TIKs nye «Centre for Innovation Policy for Industrial Transformation, Sustainability and Digitalization» (INTRANSIT) finansiert av Norges forskningsråds FORINNPOL-program. TIK har tre hovedpartnere i senteret; Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, SINTEF og Institutt for informatikk, UiO.

Styret takket for en inspirerende presentasjon og kom med spørsmål om hvordan senteret vil påvirke stillingsstrukturen ved TIK.

 

Ordinære saker

V-SAK 1 (Saksnr. 01/2019) Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til innkalling. Hilde Reinertsen meldte inn en sak om midlertidige tilsettinger under eventuelt.

 

Innkalling og dagsorden godkjennes

 

V-SAK 2 (Saksnr. 02/2019) Godkjenning av protokoll fra møte 4/2018

Det var ingen merknader til protokollen.

 

Protokoll fra møte 4/2018, 4.12.2018, godkjennes.

 

Saksdokumenter: Protokoll fra møte 4/2018

 

V-SAK 3 (Saksnr. 03/2019) Godkjenning av forenklet valg av styremedlem fra gruppen midlertidig ansatte for 2019.

 

Valget av Hilde Reinertsen som representant for de midlertidig ansatte i TIK styret i 2019, med Henrik Schwabe som vararepresentant, godkjennes.

 

Saksdokumenter: Notat og protokoll fra valgmøte

 

Orienteringssaker

O-SAK 1 (Saksnr. 04/2019)  Hva skjer på TIK?

Administrativ leder orienterte om stor aktivitet ved TIK, nye forskningsprosjekt og senter, støtte til utvekslingsavtale for masterstudenter med universitetet i Tomsk i Russland, rekruttering og endringer i staben, seminarer og en lang publikasjonsliste fra 2018.

 

O-SAK 2 (Saksnr. 05/2019)  TIKs 20 års jubileum

Administrativ leder orienterte om TIKs jubileumskonferanse 20. mars. Det er rundt 180 påmeldte og alt ligger til rette for en fin heldagsmarkering av TIK, både faglig og sosialt. TIKs medarbeidere har gjort en imponerende jobb både med utarbeide programmet for selv konferansen og med å utarbeide 23 postere som vil presentere en fin bredde av senterets virksomhet på TIK-torget.

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1 (Saksnr. 07/2019) Årsregnskap 2018

Administrativ leder kommenterte regnskapet. Hovedkonklusjonen er at det går bra økonomisk på TIK. Årsregnskapet viser igjen et overskudd som styrker senterets økonomiske buffer. I lys av den nye fordelingsmodellen for basisbevilgningen ved SV-fakultetet, vil bufferen være viktig for senteret i de kommende år. Langtidsprognosen viser at bufferen vil bli betydelig redusert i løpet av den kommende femårsperioden.

Det ble reist spørsmål rundt administrativ bemanning og videre planer for å styrke denne og bruken av midler til masterstudier i 2018.

 

Årsregnskap for 2018 tas til orientering

 

Saksdokumenter: Årsregnskap 2018

 

D-SAK 2 (Saksnr. 08/2019) Organisering av sentre ved SV-fakultetet

Direktør innledet til diskusjon med en oppsummering av prosessen fram til nå. Han skisserte videre mulige utfall av behandlingen av denne saken i fakultetsstyremøtet 22.3. Høringssvarene uttrykker i hovedsak en massiv motstand mot den foreslåtte flyttingen av TIK og ARENA inn under et institutt.

Styrets medlemmer uttrykte igjen frustrasjon over selve prosessen og den manglende problembeskrivelsen i høringsutkastet. TIK ble oppfordret til å henvende seg direkte til enkeltmedlemmer i fakultetsstyret i forkant av møtet 22.3 og kom med konkrete innspill i den forbindelse.

Styret vil bli orientert om innholdet i det aktuelle saksdokumentet til fakultetsstyret straks dette er kjent. Straks vedtaket i styremøtet 22.3 er klart, vil TIKs administrasjon orientere styret om videre oppfølging av saken. Styret satte av tid til et eventuelt møte/telefonmøte 4.4, kl. 17.

 

Saksdokumenter: Høringssvar fra TIK

 

Eventuelt

D-SAK 3 (Saksnr. 09/2019) Midlertidighet ved UiO

Hilde Reinertsen gjorde styret oppmerksom på rektors arbeidsgruppe for å redusere midlertidighet ved UiO. Arbeidsgruppen har nå avgitt sin rapport og denne ble behandlet i universitetsstyret 12.3. Styret ba TIKs ledelse om å sette denne saken opp på dagsorden for styrets neste ordinære møte.

Publisert 21. mars 2019 15:20 - Sist endret 5. juni 2019 16:16