Universitetshistorie: UiO og innovasjon 1970-2010 (avsluttet)

Dette prosjektet tar for seg Universitetet i Oslos aktiviteter og strategier for å engasjere seg i innovasjon i perioden fra ca. 1970 og fram til vår tid. Arbeidet omfatter blant annet endringer i studieprogrammer og utdanningsaktiviteter, oppdrag fra og samarbeid med næringslivet, samt etableringen av en randsone for å kommersialisere ideer og resultater fra universitetets forskning.

Mål

Målet med prosjektet er å skrive et lengre kapittel om temaet til et av bindene som skal gis ut i forbindelse med UiOs 200-årsjubileum i 2011. Hoveddelen av arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2010.

Bakgrunn

Prosjektet er en del av det store prosjektet om å skrive UiOs historie til jubileet i 2011, ledet av Forum for universitetshistorie ved HF-fakultetet. Det er ikke tidligere gjort lignende historiske undersøkelser av UiOs innovasjonrettede aktiviteter tidligere, og også i internasjonal målestokk er dette et uvanlig studieobjekt. Prosjektet baserer seg på et omfattende og komplekst historisk kildemateriale og vil bl.a. ta for seg etableringen av Industriseminaret, Innovasjonssenteret, Forskningsstiftelsen for Oslo-regionen (FOSFOR) og Forskningsparken i Oslo, samt omfang av næringslivssamarbeid, satsinger på entreprenørskap - og ikke minst den universitetspolitiske debatten om disse spørsmålene. Universitetet har ved flere anledninger vist stor interesse for å engasjere seg direkte i innovasjon, men dette har også vært omdiskutert og til dels konfliktfylt.

Finansiering

Midlene til prosjektet kommer fra Forum for universitetshistorie, som også er en viktig partner i arbeidet. 

 

Publisert 14. okt. 2010 12:13 - Sist endret 11. nov. 2011 15:58