Møte nr. 2/2020 i Instituttstyret SAI

5. mai 2020, kl. 12.15- 14.00, Zoom

Tilstede: Rune Flikke, Thomas Hylland Eriksen, Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Kaja Berg Hjukse, Magali Courtade.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Forfall: Mette Stenberg, Anne-Marit Moe Aarø.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2020

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering i møtet.

Instituttleder orienterte om planlagte ansettelser i tida framover, og at styret får utlysninger i neste møte. Instituttet trenger mer mangfold og flere kvinner i faste stillinger.

Det planlegges for digitalt høstsemester, og ledelsen og administrasjonen jobber med å finne løsninger for feltarbeid for masterstudenter.

Instituttet vil fortsette fokuset på arbeidsmiljø, og planlegger et seminar for hele staben senere.

Insituttet vil søke likestillingsmidler til en professor II.

O-SAK 2

Orientering om søknader til NFR 2020

Muntlig orientering i møtet om planlagte søknader.  

Ordinære saker

V-SAK 3 Utlysning av to stillinger som stipendiat for fire år med 25% undervisning

Saksdokumenter:

V-sak 3

Revidert utlysningstekst

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst, og lyser ut stillingene.

V-SAK 4 Utlysning av to stillinger som postdoktor på eksternfinansiert prosjekt Private Lives

Saksdokumenter:                                 

V-sak 4

Revidert utlysningstekst 

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst, og lyser ut stillingene.

V-SAK 5 Utlysning av to stillinger som postdoktor på eksternfinansiert prosjekt Shrinking the planet

Saksdokumenter:

V-sak 5

Revidert utlysningstekst

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst, og lyser ut stillingene.

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6

Forlengelse av stilling som stipendiat grunnet forhold årsaket av pandemi

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

Vedtak: Styret forlenger Tone Høgblads tilsetting i stilling som stipendiat med fire uker.

 

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 8 Eventuelt
Publisert 26. mai 2020 10:15 - Sist endret 10. juni 2020 09:54