Innkalling til møte i fakultetsstyret

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 11.09.2020

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen.

Saksdokumenter:

V-SAK 3

Årsplan 2021-2023

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til årsplan for perioden 2021-2023.

Saksdokumenter:

V-SAK 4

Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen 2021

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til budsjett for fakultetsadministrasjon og fellestjenester for 2021.

Saksdokumenter:

V-SAK 5

Langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2025

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til langtidsbudsjett 2021-2025.

Saksdokumenter:

V-SAK 6

Godkjenning av protokoll for valg fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til fakultetsstyret for 2021

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte valgprotokollen for valg av representanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale for styreperioden 2021:

  • Fast: Sabina Tica
  • 1.vara: Kasper Kragh-Sørensen
  • 2. vara: Sigurd M. N. Oppegaard

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

D-SAK 1

ARENAs økonomiske situasjon

Saksdokumenter:

D-SAK 2

Handlingsplan for likestilling 2021-2023

Saksdokumenter:

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoller fra møter i fakultetets tilsettingsutvalg

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 

Vedtaksforslag: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Saksdokumenter:

O-SAK 3

Regnskap per 31. oktober 2020

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Saksdokumenter:

O-SAK 4

Rehabilitering av Eilert Sundts hus 

Muntlig orientering.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

O-SAK 5

Organisering av IT-virksomheten ved UiO

Muntlig orientering. 

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

O-SAK 6

Digitalisering av undervisning - vårsemesteret 2021

Saken er gjort skriftlig rede for og vil ikke bli gjennomgått i møtet. Det er åpent for spørsmål.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Saksdokumenter:

O-SAK 7

Organisering av studiefeltet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Saksdokumenter:

Eventuelt

Publisert 11. des. 2020 12:35 - Sist endret 16. des. 2020 18:52