Horisont 2020: Samfunnsvitenskapelig fakultet bidrar til å løse samfunnsutfordringer

Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO gjør det skarpt i konkurransen om forskningsmidler fra EU. Nylig ble UiO rangert som nummer to i Europa.

Målsettingen med Horisont 2020 er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. 

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram, og regnes som verdens største med sine 80 milliarder euro fordelt på sju år. De har nå gjennomført en midtveisevaluering, og UiO kommer på andreplass i Europa når det gjelder utdanningsinstitusjoner som har fått mest pengestøtte fra delprogrammet Europa i endring: Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn.

Dette programmet består hovedsakelig av samfunnsvitenskapelige prosjekter, og prosjektene ved UiO hører i all hovedsak hjemme ved vårt fakultet.

Rangeringen ser slik ut:

  1. Universitetet i Utrecht
  2. Universitetet i Oslo
  3. Oxford Universitet
  4. Delft Tekniske Universitet
  5. Universitetet i Bologna

Et kvalitetsstempel

- Dette er et kvalitetsstempel, som viser at forskerne ved SV både er engasjerte i relevant forskning av høy kvalitet, og at de sender inn konkurransedyktige søknader, sier seniorrådgiver Konstantinos Chilidis i administrasjonen ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Av de sju prosjektene ved UiO som har fått støtte, er fem tilknyttet SV. Prosjektene vil se med kritiske blikk på en rekke temaer, som global rettferdighet (GLOBUS), formidling av kulturarv (TRACES), effekten av innovasjonsarbeid i EU (I3U), forholdet mellom migrasjon og økonomisk vekst i EU (GEMM), og regional integrering i Sørøst-Asia (CRISEA).

Både koordinatorer og partnere

Av disse fem prosjektene har ett status som koordinator, som betyr at hovedkontoret og hovedansvaret ligger hos SV.

Dette prosjektet heter GLOBUS, og hører hjemme hos Senter for europaforskning (ARENA), UiO. Professor Helene Sjursen ved ARENA har fått nærmere 950 000 euro for å utforme en kritisk analyse av EUs bidrag til global rettferdighet.

I et intervju med Forskningsrådet sier Sjursen at EU har som uttalt mål å fremme rettferdighet på globalt nivå, men at vi ikke vet så mye om hva EUs bidrag egentlig består i, hvilken forståelse av rettferdighet som ligger til grunn for politikken og hvordan de mener det er best å gå fram for å sikre betingelser for rettferdighet globalt. Hun er koordinator for prosjektet GLOBUS som løper fra 2016 til 2020.

De andre fire prosjektene har status som partnere. Dette betyr noe mindre ansvar og finansiell støtte, men denne statusen medfører allikevel både betydelige pengesummer og gode muligheter for å bygge faglige nettverk.

Et eksempel på et slikt partnerprosjekt er TRACES (Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts). Prosjektet skal ta for seg en rekke europeiske historiske steder, kulturminner og miljøer som er knyttet til omstridte hendelser i fortiden, for å se om det er mulig å formidle innholdet i dem på en ny måte som kan gjøre det lettere å erkjenne hva de egentlig har å fortelle.

TRACES består av et samarbeid mellom 11 forskningsinstitusjoner i Europa (i Italia, Norge, Romania, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike). Det arbeidet som Norge skal bidra med, ledes av professor Arnd Schneider ved Sosialantropologisk institutt (SAI), Universitetet i Oslo, og de har fått litt over 375 000 euro.

Det er fortsatt tre år igjen av H2020 og 60 % av de totale midlene i rammeprogrammet gjenstår å fordele. Fakultetet ser fram til flere spennende bidrag i de kommende tre år.

Relevante lenker

Om Horisont 2020
Om Horizon 2020 (på engelsk)
EUs midtveisevaluering (side 975-976)

FAKTA:

Målsettingen med Horisont 2020 er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.
Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter:

• Fremragende forskning - som omfatter det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge.
• Konkurransedyktig næringsliv - omfatter nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).
• Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horisont 2020. 

Sju slike sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:

1.Helse og demografisk endring 
2.Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
3.Sikker, ren og effektiv energi
4.Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
5.Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
6.Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
7.Sikre samfunn

Av Nina Alnes Haslie
Publisert 2. nov. 2017 16:43 - Sist endret 6. nov. 2017 11:19