English version of this page

Paradokser med formue og klasse: historiske forutsetninger og nåtidige konfigurasjoner (HISTCLASS)

Den norske eller nordiske «modellen» kjennetegnes blant annet av generøse, universelle velferdsordninger og små lønnsforskjeller. Likevel innebærer ikke disse egalitære trekkene at rikdom er jevnt fordelt i Norge, eller at de som er rike ikke opparbeider seg store formuer.

Hvorfor er ulikhet i formue så markant i et samfunn som ellers på mange måter preges av likhet? Fotoillustrasjon: Colorbox/UiO

Om prosjektet

Tidligere forskning tyder på at relativt til mange andre land er fordelingen av formue svært skjev i Norge, og Skandinavia for øvrig, andelen svært rike mennesker er høy, og norske arvinger peker seg ut blant de rikeste unge i verdensmålestokk. Slike paradoksale trekk ved det norske samfunnet er utgangspunkt for prosjektet HISTCLASS. Prosjektet reiser spørsmål som: Hvorfor er ulikhet i formue så markant i et samfunn som ellers på mange måter preges av likhet? Hvorfor har disse paradoksene oppstått, og hva betyr de for forståelsen av Skandinavisk egalitarisme? Er dette paradokser som er oppstått i nyere tid, eller viderefører dagens familier velstående familiedynastier som har klart å beholde sin posisjon over et langt tidsrom? Er akkumulasjon av ressurser som overføres over generasjonene noe som primært kjennetegner familier med økonomisk kapital, eller finner vi slike dynastiske tendenser også i familier med topposisjoner i andre sektorer, som kulturlivet, profesjonene, embetsmenn og akademia? I hvilken grad bidrar ekteskap mellom folk fra tilsvarende miljøer til akkumulasjon av ressurser over tid?

Disse spørsmålene skal besvares ved hjelp av en kombinasjon av historiske og nyere datakilder. Dette gjelder blant annet data fra eldre folketellinger og andre historiske kilder, nyere registerdata over hele befolkningen, samt en rekke andre data om prominente personer på ulike områder. Analysene av klassestrukturen tar utgangspunkt i Oslo registerklasseskjema (ORDC).  Samlet sett vil analysene gi et bilde av hvordan klasse- og lagdelingsstrukturer vedvarer eller endres gjennom de siste to århundrer, med spesielt fokus på akkumulering av rikdom, overføring av rikdom mellom generasjoner, og produksjonen og reproduksjonen av familiedynastier på toppen av samfunnshierarkiet.

Mål

Hovedmål

Å bidra med unik sosiologisk innsikt om utviklingen av klasse- og lagdeling I Norge gjennom to hundre år, med spesiell oppmerksomhet på betydningen av akkumulasjon av formue og overføring av ressurser over generasjoner.

Delmål

Å bidra med kunnskap om

 1. endringer i klassestrukturen over en lang tidsperiode;
 2. akkumulasjon av formue og intergenerasjonelle overføringer av formue gjennom de siste 30-40 år;
 3. endring og stabilitet i rekruttering til norske eliter gjennom 300 år; og
 4. endringer og stabilitet i klassegrensenes gjennomtrengelighet gjennom å studere tendenser til å gifte seg innad i klassene, og velge partnere på samme utdanningsnivå.
*Examples of occupations and proportions within each category, based on the distribution of the classes are provided in the figure.  

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 9 697 000.

Fri prosjektstøtte- FRIPRO

Norges forskningsråd

Samarbeid

OsloMet Storbyuniversitetet, Senter for profesjonsstudier

Universitetet i Bergen, Sosiologisk institutt

Varighet

01.07.2018-31.12.2022

 

Publikasjoner

 • Toft, Maren & Hansen, Marianne Nordli (2022). Dynastic cores and the borrowed time of newcomers. Wealth accumulation and the Norwegian one percent . British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. doi: 10.1111/1468-4446.12925.
 • Wiborg, Øyvind Nicolay (2022). Parents’ income and wealth matter more for children with low than high academic performance: Evidence from comparisons between and within families in egalitarian Norway. Research in Social Stratification and Mobility. ISSN 0276-5624. doi: 10.1016/j.rssm.2022.100692.
 • Grätz, Michael; Barclay, Kieron J.; Wiborg, Øyvind Nicolay; Lyngstad, Torkild Hovde; Karhula, Aleksi & Erola, Jani [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Sibling similarity in education across and within societies. Demography. ISSN 0070-3370. 58(3), s. 1011–1037. doi: 10.1215/00703370-9164021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjellbrekke, Johannes (2021). Historical Epistemology, Sociology and Statistics. I Leiulfsrud, Håkon & Sohlberg, Peter (Red.), Constructing Social Research Objects. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-45002-8. s. 24–37. doi: 10.1163/9789004450028_004.
 • Hansen, Marianne Nordli & Strømme, Thea Bertnes (2021). Historical change in an elite profession—Class origins and grades among law graduates over 200 years. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 72(3), s. 651–671. doi: 10.1111/1468-4446.12852. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Marianne Nordli & Toft, Maren (2021). Wealth Accumulation and Opportunity Hoarding: Class-Origin Wealth Gaps over a Quarter of a Century in a Scandinavian Country. American Sociological Review. ISSN 0003-1224. doi: 10.1177/00031224211020012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helland, Håvard & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202646240. s. 293–312.
 • Jarness, Vegard (2021). Kulturell ulikhet og klasse. I Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann & Christensen, Karen (Red.), Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3476-9. s. 345–383.
 • Toft, Maren & Jarness, Vegard (2020). Upper-class romance: homogamy at the apex of the class structure. European Societies. ISSN 1461-6696. doi: 10.1080/14616696.2020.1823009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Toft, Maren & Friedman, Sam (2020). Family Wealth and the Class Ceiling: The Propulsive Power of The Bank of Mum and Dad. Sociology. ISSN 0038-0385. 55(1), s. 90–109. doi: 10.1177/0038038520922537.
 • Grätz, Michael & Wiborg, Øyvind (2020). Reinforcing at the Top or Compensating at the Bottom? Family Background and Academic Performance in Germany, Norway, and the United States. European Sociological Review. ISSN 0266-7215. 36(3), s. 381–394. doi: 10.1093/esr/jcz069.
 • Hjellbrekke, Johannes & Korsnes, Olav (2020). Constructing a Field of Power. Reflections on a Norwegian Case Study. . I Denord, Francois; Palme, Mikael & Reau, Bertrand (Red.), Researching Elites and Power. Theory, Methods, Analyses. . Springer. ISSN 978-3-030-45175-2. s. 45–57. doi: 10.1007/978-3-030-45175-2_4.
 • Savage, Mike & Flemmen, Magne (2019). Life narratives and personal identity: The end of linear social mobility? Cultural and social history. ISSN 1478-0038. 16(1), s. 85–101. doi: 10.1080/14780038.2019.1574049.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2019). Var klassesamfunnet noen gang på hell? Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(2), s. 137–155. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-02-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2019). The Accumulation and Transfers of Wealth: Variations by Social Class . European Sociological Review. ISSN 0266-7215. doi: 10.1093/esr/jcz036.
 • Toft, Maren & Flemmen, Magne (2018). The gendered reproduction of the upper class. I Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix & Savage, Mike (Red.), New Directions in Elite Studies. Routledge. ISSN 978-1138059191. s. 113–133. doi: 10.4324/9781315163796-6.
 • Flemmen, Magne; Jarness, Vegard & Rosenlund, Lennart (2018). Class and status: on the misconstrual of the conceptual distinction and a neo-Bourdieusian alternative. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 0(0), s. 1–51. doi: 10.1111/1468-4446.12508.
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). Klassebakgrunn, arv og gaver: Hvilken rolle spiller de for oppbygging av formue i ung alder? Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 35(4), s. 294–312. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wiborg, Øyvind N & Hansen, Marianne Nordli (2018). The Scandinavian Model During Increasing Inequality: Recent Trends in Educational Attainment, Earnings and Wealth among Norwegian Siblings. Research in Social Stratification and Mobility. ISSN 0276-5624. 56, s. 53–63. doi: 10.1016/j.rssm.2018.06.006.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjellbrekke, Johannes (2021). Om ulikskap i Noreg.
 • Toft, Maren (2021). Kort fortalts ulikhetsuke: Forsker Maren Toft. [Internett]. Podcast, tankesmien Agenda.
 • Toft, Maren (2021). “Stayin “Stayin' Rich in Norway : ' Rich in Norway : Methodological Tools Methodological Tools to to Research the Research the UpperUpper--Classes”Classes”.
 • Toft, Maren & Hansen, Marianne Nordli (2021). Hvem foreldrene dine er, betyr stadig mer i Norge. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Toft, Maren (2021). Hiring, matching, elites, and the bank of mum and dad: culture inequality, and social mobility. [Internett]. Culture and inequality podcast.
 • Toft, Maren (2020). Den nye maktgenerasjonen. [Avis]. nrk.no.
 • Toft, Maren (2020). Rige børn leger best. [Avis]. Weekendavisen.
 • Jarness, Vegard (2020). Om overklassens diskrete sjarm og hva vi (ikke) snakker om når vi snakker om klasse. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842.
 • Hjellbrekke, Johannes (2020). Mobility, Horizontal and Vertical. I Ritzer, George & Rojek, Chris (Red.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology (2nd ed.). John Wiley & Sons. ISSN 9781405165518. doi: 10.1002/9781405165518.
 • Toft, Maren (2020). Biographies of privilege: upper-class reproduction in Norway.
 • Toft, Maren (2019). Family wealth and the class ceiling. The propulsive power of the bank of mum and dad.
 • Toft, Maren & Jarness, Vegard (2019). Mapping the matrimonial market of elites.
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2019). Family wealth, educational attainment and wealth formation – a three-generational study of young adults.
 • Toft, Maren (2019). NRK Nyhetsmorgen: Norges 400 rikeste. [Radio]. NRK nyhetsmorgen.
 • Toft, Maren (2019). Sosiologifestival presenterer: Skillelinjer, klasse, konflikt.
 • Hansen, Marianne Nordli (2019). The international inequality debate and the pattern in Norway .
 • Toft, Maren (2019). Hvem blir rike i Norge i dag? [Radio]. Rørsla. Podcast til Frifagbevegelse.
 • Wiborg, Øyvind N & Grätz, Michael (2018). The varying impact of parental economic resources on academic performance: Evidence from a family fixed-effects quantile regression approach. .
 • Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind N (2018). Family wealth and educational attainment - a three generational study of young adults in Norway.
 • Toft, Maren (2018). Sju å se opp for . [Avis]. Klassekampen.
 • Savage, Mike & Hjellbrekke, Johannes (2021). The Sociology of Elites: a European stocktaking and call for collaboration. III Working Paper 58. International Inequalities Institute, London School of Economics and Political Science.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mai 2018 13:04 - Sist endret 31. jan. 2022 15:18