English version of this page

FirmStrat

Firm Evidence on Ethnic Stratification: Work Organizations, Employment Segregation, and Immigrant Economic Assimilation (FirmStrat)

Hvilken betydning har arbeidsplasser for etniske forskjeller i det norske arbeidsmarkedet og for økonomisk integrering av innvandrere og deres etterkommere i Norge? FirmStrat forsker på hvordan forskjeller i lønn og karrieremuligheter hos innvandrere og majoritetsbefolkningen varierer mellom arbeidsplasser, og hvilke mekanismer som ligger bak.

Bildet kan inneholde: Sjokolade, Mat, Matlaging.
Hva ligger bak segregasjon og ulikhet mellom innvandrere og majoritetsbefolkning på arbeidsplasser? Foto: Shutterstock.com

Om prosjektet

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som innvandrere og deres etterkommere ofte opplever relativt til den etniske majoriteten i arbeidsmarkedet. Arbeidsplasser i denne sammenheng helt sentrale arenaer for integrasjon, både som sosiale møteplasser og arenaer hvor økonomiske goder fordeles og sosial status forhandles i praksis.

Relativt få tidligere studier bruker data hvor arbeidstakere er koplet direkte til sine arbeidsgivere, og vår kunnskap om hvordan arbeidsplasser og organisasjoner påvirker innvandreres karrieremuligheter er derfor fortsatt begrenset. Prosjektet vil benytte koplede arbeidsgiver-arbeidstakerdata til å studere etnisk ulikhet i arbeidsmarkedet, og vil frembringe kunnskap som er viktig for politikkutvikling og etnisk likestilling.

Prosjektet vil for eksempel undersøke hva som kjennetegner arbeidsplasser hvor lønnsforskjellene mellom ansatte med innvandrer- og majoritetsbakgrunn er særlig store eller særlig små, selv etter at vi har tatt høyde for individuelle forskjeller i kvalifikasjonsnivå. Er inntektsforskjeller mellom innvandrere og majoritet mindre på arbeidsplasser preget av mer formaliserte og byråkratiserte lønnsdannelsesprosesser? Er etniske lønnsforskjeller større på arbeidsplasser kjennetegnet ved bruk av individuell prestasjonslønn og bonusordninger? På hvilken måte påvirker teknologisk endring på firmanivå karrieremulighetene til ansatte med innvandrerbakgrunn?

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd under FRIPRO (Unge forskertalenter). Bevilgningen til prosjektet er NOK 9 453 000

 

Samarbeid

 • University of Massachusetts, Amherst
 • Universität Mannheim
 • University of California, Berkeley
 • Stockholms universitet
 • Copenhagen Business School
 • Universität Bielefeld
 • Sciences Po
 • Universiteit Utrecht
 • Statistics Canada
 • University of California, Irvine

Varighet

August 2019 - juni 2023

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Drange, Ida; Helland, Håvard & Hermansen, Are Skeie (2020). Occupational licensing, unionization, and workplace variation in pay inequalities between immigrants and natives.
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Lønnsforskjeller mellom bedrifter forklarer økt ulikhet i Norge. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Hermansen, Are Skeie (2020). Hva hjelper det å klappe for de lavtlønte? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Hermansen, Are Skeie (2019). Sosial mobilitet og inkludering i arbeidslivet blant innvandrere og etterkommere .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. okt. 2020 14:19 - Sist endret 26. jan. 2022 14:51