English version of this page

Delemobilitet for innovative og inkluderende grønne byer (avsluttet)

Prosjektet tar sikte på å undersøke hva som skal til for å få fram en oppskalering av delemobiliteten i byene - det være seg i form av bildeling eller bysykkelordninger.

kart

Illustration: Colourbox.com©

Om prosjektet

Delemobiliteten skal studeres på tvers av alle sidene ved en bærekraftig bytransport, så vel miljø- og klimaaspektene som de økonomiske og sosiale aspektene. Vi vil se nærmere på bildeleog sykkeldeleordninger både ut fra et tjenestetilbyderperspektiv, et tjenestebrukerperspektiv og et politisk-institusjonelt perspektiv.

Klimaforlikets mål om nullvekst i privatbilbruk i storbyområder har sattet særlig søkelys på nye og alternative mobilitetsløsninger. Så vel internasjonalt som i mange norske byer har hopningen av privatbilbrukens problemer sammen med utviklingen av nye og lett tilgjengelige app-baserte mobilitetstjenester skapt store forventninger til framveksten av delemobilitet, spesielt i tette byområder.

Delemobiliteten innebærer en mer effektiv energi og kostnadseffektiv bruk av transportressurser, som kan redusere så vel utslipp som trafikkork og plassproblemer. Delemobiliteten er også interessant å studere i lys av sosiale forskjeller, bedre tilgjengelighet og reduserte miljøbyrder.

Prosjektet er en del av forskningsprosjektet Delemobilitet og bildeling: fra egen og eid til delt og leid.

Mål

Prosjektets forskningsdesign er komparativt med nederlandske erfaringer som et bakteppe. Det består av tre arbeidspakker:

 1. I et brukerperspektiv skal vi studere nærmere hvem som har tatt i bruk delemobilitetstjenester, deres motivasjon og endrete mobilitetspraksis og med hvilke miljøkonsekvenser, spesielt i form av reduserte CO2-utslipp.
 2. Fra et tilbyderperspektiv, vil vi se nærmere på forretningsog organisasjonsmodeller, fra sentralt organiserte bilkollektiv eller kommersielt baserte bil- og sykkeldeleordninger til utveksling mellom privatpersoner (P2P-ordninger).
 3. Vi vil også se på delemobiliteten ut fra politisk-institusjonelt perspektiv for å avklare nærmere hva skal til av politisk regulering, støtte og oppmerksomhet for å få fram en betydelig oppskalering av delemobiliteten.

Samarbeidspartner

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 7 000 000.

Varighet

Januar 2016 - september 2020

Publikasjoner

 • Hjorteset, Mari Andrine; Böcker, Lars; Røe, Per Gunnar & Wessel, Terje (2021). Intraurban geographies of car sharing supply and demand in Greater Oslo, Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment. ISSN 1361-9209. 101, s. 1–13. doi: 10.1016/j.trd.2021.103089. Fulltekst i vitenarkiv
 • Böcker, Lars & Anderson, Ellinor Ragnhild (2020). Interest-adoption discrepancies, mechanisms of mediation and socio-spatial inclusiveness in bike-sharing: The case of nine urban regions in Norway. Transportation Research Part A: Policy and Practice. ISSN 0965-8564. 140(October), s. 266–277. doi: 10.1016/j.tra.2020.08.020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjorteset, Mari Andrine & Böcker, Lars (2020). Car sharing in Norwegian urban areas: Examining interest, intention and the decision to enrol. Transportation Research Part D: Transport and Environment. ISSN 1361-9209. 84, s. 1–15. doi: 10.1016/j.trd.2020.102322.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nenseth, Vibeke (2019). Bildeling på norsk - (hvorfor) tar det av?
 • Nenseth, Vibeke (2019). Politikk for bildeling - fra skepsis til entusiasme.
 • Nenseth, Vibeke (2019). Bildeling - fra nisje til trend. Samferdsel. ISSN 0332-8988.
 • Nenseth, Vibeke (2018). Policies and measures for shared mobility. Review of literature.
 • Røe, Per Gunnar & Sæther, Bjørnar (2018). Shared Mobility in a Reurbanized and Gentrified Context: How Does the Demographic and Cultural Changes in Today's Cities Influence the Potential for Innovation?
 • Hjorteset, Mari Andrine (2018). Users and potential users of carsharing – what characterizes the users, and what is the upscaling potential of Norwegian cities?
 • Nenseth, Vibeke (2018). Bildeling tar av i Norge - hvorfor?
 • Nenseth, Vibeke (2018). Bildeling tar av i Norge - Hvorfor?
 • Nenseth, Vibeke (2018). Carsharing as a Social Innovation? Norwegian Experiences.
 • Nenseth, Vibeke (2018). Take-off for Carsharing in Norway: Experiences – Explanations - Expectations.
 • Hjorteset, Mari Andrine (2018). Results from surveys on shared mobility.
 • Nenseth, Vibeke (2018). Oppslutning om bildeling på norsk. Ferske funn fra surveyen.
 • Nenseth, Vibeke (2017). Delemobilitet: Hva gjør at det tar av - og hva gjør det med byene våre?
 • Nenseth, Vibeke (2016). Shared Mobility in Norway.
 • Nenseth, Vibeke (2016). Én delebil mot ti privatbiler. Samferdsel. ISSN 0332-8988.
 • Nenseth, Vibeke (2018). Elbildeling: En nisje i nisjen. En komparativ studie av elbildelingstjenesten Move Abouts oppskalering i Oslo og Gøteborg. Universitetet i Oslo.
 • Nenseth, Vibeke (2018). Putting the sharing economy into perspective. University of Utrecht .

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Byutvikling, Førsel
Publisert 27. okt. 2016 14:53 - Sist endret 21. jan. 2022 14:56