Skisse til masteroppgaven

Å skrive en utfyllende skisse er en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven. Skissen fungerer som eksamen i emnet TIK4040.

Innhold i skissen

 1. Arbeidstittel
 2. Tema og problemstilling

NB! Problemstillingen skal utarbeides på en måte som gjør den «forskbar». Det vil si at det skal være mulig å svare på problemstillingen ved hjelp av valgt metode og teoretisk rammeverk.

 1. Oppgavens relevans og formål

Hva er oppgavens faglige og samfunnsmessige relevans?

 1. Sentral litteratur og debatter i forskningsfeltet

Beskriv hvilken litteratur som er relevant for oppgaven. Hvilket felt skriver du innenfor? Beskriv debatter som er relevante for temaet du skal studere, og hvilke debatter denne oppgaven vil bidra til.

 1. Metode og datamateriale

Hvor finner du relevant data og hvordan skal det innhentes? En gjennomgang av metoder som må brukes for å skaffe de dataene det er behov for, og en oversikt over hvordan de må behandles for eksempel i analyse for å kunne bidra til å svare på eller kaste lys over de fenomenene man ønsker å skrive om.

 1. Teoretisk rammeverk
 2. Forskningsetikk.

En drøfting av mulige etiske aspekter ved prosjektet, inklusiv forskingsetikk, dyrevern- og personvernlovgiving

 1. Skal du behandle personopplysninger? Meld til NSD.
 2. Er det noen forskningsetiske problemstillinger du må ta spesielt hensyn til? Se NESH retningslinjer.
 1. Tidsplan

Lag en plan for arbeidet, og hvor mye tid du vil sette av til hver del.

Plan for masteroppgavens struktur

 1. Referanseliste (NB: Du skal i tillegg levere en individual reading list på eksamen)

Innleveringsfrist, språk og lengde

Skissen fungerer som eksamen i TIK4040, og du finner derfor all eksamensinformasjon på emne- og semestersiden i TIK4040.

 

Publisert 16. mars 2016 12:46 - Sist endret 19. okt. 2021 14:45