Vurderingskriterier for bedømmelse av masteroppgaver (sensorveiledning)

Masteroppgaven bedømmes ut fra kvaliteten på analysen og fremstillingen av stoffet.

Det innebærer å vurdere hvor klar og faglig interessant problemstillingen er, arbeidets forankring i teori og litteratur på feltet, hvor god metodebruken er, hvor overbevisende analysen og dens resultater er, samt presisjon i språk, referanse- og sitatbruk.

Beskrives disse forholdene som «svært gode» eller «meget gode», aktualiseres karakterene A og B. Dersom det er «vesentlige svakheter» på de nevnte punktene, kommer karakterene D og E inn i bildet. Karakteren C benyttes for masteroppgaver som er «gode» på alle viktige punkter.

Problemstilling

 • Er problemstillingen klart og presist formulert?
 • Er det en faglig sett vanskelig eller lett problemstilling studenten har satt seg fore å besvare? (vurderes med hensyn til at masteroppgaven gir 45 studiepoeng)
 • Har studenten vist evne til selvstendighet og originalitet ved valg av problemstilling?
 • Har studenten vist evne til å avgrense temaet, slik at det blir håndterbart innenfor rammene som gjelder?
Forankring i faglitteraturen
 • Har studenten oversikt over tidligere forskning på området, og vist evne til å forankre problemstillingen i denne?
Undersøkelsesopplegg
 • Er det valgt et egnet forskningsdesign og er det begrunnet på en overbevisende måte innenfor den rammen som oppgaven setter?
 • Er metoden(e) som er valgt velegnede og er de metodiske valgene begrunnet på en overbevisende måte innenfor den rammen som oppgaven setter?
 • Utarbeides det et klart og presist analytisk perspektiv som styrer gjennomføringen av analysen?
Gjennomføring og slutninger
 • Har studenten vist evne til selvstendighet og originalitet i gjennomføringen av analysen?
 • Hvilken innsats har studenten lagt ned i innsamling og/eller tilrettelegging av materialet som benyttes i analysen?
 • Har studenten vist evne til å bygge opp og gjennomføre analysen på en klar, systematisk og effektiv måte, med relevante og stringente resonnementer?
 • Har studenten sørget for å underbygge eller belegge påstander som fremsettes?
 • Er resultatene av analysen holdbare? Er det etablert funn eller konklusjoner som forskersamfunnet kan ha tillit til?
Språk og referanser
 • Har studenten vist evne til å skrive klart, svare på problemstillingen som er satt opp og argumentere saklig (benytte en akademisk form)?
 • Er det korrekt bruk av referanser, f.eks. i forbindelse med sitater og kilder?
 • Er det en fullstendig og konsistent ført litteraturliste?

 

 

 

Publisert 12. aug. 2019 13:55 - Sist endret 12. aug. 2019 14:15