Tilgjengelige data til masteroppgaven

Forutsetningen for å gjennomføre en masteroppgave er at du har gode nok data. Mange velger kvalitative data. Det er fint, men det er viktig å være klar over at det tar lang tid å samle inn slike data.  De som skal bruke kvantitative data, skal ikke samle dem inn selv, men vil likevel trenge atskillig tid til tilrettelegging og omkoding, samt å bli kjent med dataene. Derfor er det en fordel å ha kontakt med folk som kjenner de ulike datasettene, for å få oversikt over hva de kan tilby. 

Norsk senter for forskningsdata (NSD)

NSD har mange omfattende datasamlinger, både på individnivå, regionalnivå og institusjonsnivå.

Se her for en helhetlig oversikt..

Tilgjengelige data som egner seg for masteroppgaver om arbeidsliv

Det foreligger mange større datasett som kan benyttes i masteroppgaver, og som til dels allerede er benyttet. De fleste er norske, noen av dem gir også mulighet til komparative analyser. De omfatter bl.a.:
 

Lederskapsundersøkelsen
Intervjuer med 1700 elitepersoner i 10 ulike sektorer.
 

Medborgerundersøkelsene 1990 og 2001

  • Kartlegger demokratisk deltakelse i dagliglivet (bl.a i arbeidslivet), politiske holdninger, organisasjoinsmedlemsskap o.a.
  • Sammenliknbare data finnes fra en rekke europeiske land

Arbeids- og bedriftsundersøkelsene

  • Flernivådata med opplysninger om arbeidstakere, ledelse og bedrifter.
  • Gjennomført i 1990, 1993, 2001. 

Flexiundersøkelsen
En omfattende surveyundersøkelse av fleksibilitet i arbeidslivet. Sammenliknbare data finnes for Sverige.
 

ISSP - Undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer

  • Komparative data fra 1989, 1997 og 2005.
  • Tilgjengelig på NSD sine sider.
Publisert 20. mai 2016 14:46 - Sist endret 13. okt. 2020 09:09