Møte nr. 6/2017 i Instituttstyret SAI

28. november 2017, kl. 10.15 - 12.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marit Melhuus,Thomas Hylland Eriksen, Rune Flikke, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik (referent), Cecilie Baann

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (kun til sak V-sak 3)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1         Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

O-sak 1

 
O-SAK 2

Reviderte satser for timeregnskap

Nye regler for timeregnskap er vedtatt av dekanen. Muntlig orientering i møtet.

Fakultetets regler

Det ble i møtet stilt spørsmålstegn til om dekanen har myndighet til å vedta endringer i de ansattes timeregnskap uten å inkludere de ansatte i prosessen. I følge UiOs retningslinjer skal "satsene i timeregnskapet indikere en normal arbeidsinnsats for de ulike oppgavene." Det er uklart for styret på hvilket grunnlag de nye satsene i timeregnskapet har fremkommet og hva som utgjør det "normale" i denne sammenheng. Det ble kommentert at det nye timeregnskapet ikke har tatt hensyn til fagenes særpreg og at det som regnes som "normalt" ikke er identisk på samtlige fag på fakultetet. Spørsmål om både prosess og innhold har blitt rettet til Forskerforbundet.

 
O-sak 3

Retningslinjer for frikjøp av ansatte på eksternfinansierte prosjekter ved SAI

Muntlig orientering i møtet.

Dette blir en vedtakssak neste styremøte.

 

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2018

V-sak 3

Vedtak: Styret godkjenner det vedlagte forslaget til budsjett.

Saker til behandling i lukket møte

V-sak 4

Tilsetting av fire stipendiater på prosjekt AnthroTox

Vedtak: 

  1. Styret tilsetter Franziska Klaas som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% stilling i en periode på fire år.
  2. Styret tilsetter Christian Medaas som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% stilling i en periode på fire år.
  3. Styret tilsetter Signe Mikkelsen som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% stilling i en periode på fire år.
  4. Styret tilsetter Samwel Moses Ntapanta som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% stilling i en periode på fire år.

    Dersom en av de innstilte nummer en takker nei til stillingen, går saken tilbake til intervjukomiteen.  

 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5

Eventuelt

Instituttleder orienterte om fakultets dimensjoneringsnotat som skal diskuteres i fakultetsstyret i desember.
Publisert 4. des. 2017 10:57 - Sist endret 4. des. 2017 11:02