Retningslinjer for artikler til B&B

Betwixt & Between har som formål å fremme kontakten mellom antropologer fra de ulike norske universitetene og å representere faget utad mot allmennheten. Hovedvekten ligger på det rent faglige, og det inviteres til bidrag over et bredt tematisk spektrum. Betwixt & Between publiserer empirisk baserte forskningsresultater, betraktninger over teoretisk-metodiske spørsmål og antropologiske bidrag til den generelle kunnskapstradisjon og -debatt.

Behovet for et norsk fagforum og for faglig formidling utad tilsier at bidrag fortrinnsvis bør være på norsk, og at forfatterne tilstreber en tilgjengelig stil, uten overdreven fagsjargong.

Alle innsendte bidrag blir gjenstand for en intern vurdering utført av redaksjonen.

Utkast, eventuelle spørsmål og andre henvendelser om publisering i Betwixt & Betwen kan sendes til bb.redaksjonen@gmail.com.

Manuskripter skal inneholde følgende:

 • Tittel, forfatternavn
 • Selve teksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Alfabetisert referanseliste

Samtidig med siste utkast, skal det som eget vedlegg sendes:

 • Forfatterens navn, institusjonstilknytning, korte biografiske opplysninger om forfatteren
 • Sammendrag på inntil 200 ord
 • Portrettbilde av forfatter
 • Bildeforslag til teksten (ett bilde til begynnelsen av teksten). Du kan gjerne sende flere bilder, så velger redaksjonen ut ett.
 • Dokumentet leveres i .doc-format og skal være navngitt i samsvar med ditt eget navn, og hvilket utkast det er - for eksempel: Kari Nordmann, 1. utkast.

Retningslinjer for manuskriptet:

 • Standardformat, med normalskrift i Times New Roman 12 punkt.
 • Halvannen linjeavstand.
 • 2.5 cm marg og brukket høyremarg.
 • Maksimum lengde er 4500 ord, inkludert noter og referanser.
 • Avsnitt markeres med et tabulatorinnrykk i første linje.
 • Teksten skal ha to overskriftsnivåer, inkludert hovedtittel.
 • Noter skal organiseres som fotnoter, med bruk av et ordinært noteprogram.
 • Alle figurer og tabeller skal være i svart/hvitt og trykkeklare. Husk å oppgi navnet på tegner eller fotograf i figurteksten. Forfatteren må selv innhente tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.
 • Plassering av figurer og tabeller i teksten markeres i manuskriptet.

 

Litteraturreferanser: 

I teksten settes forfatternavn, årstall og eventuelle sidehenvisninger i parentes: (Barth 1967, Christensen 1983), (Baudrillard 1987: 58–59). 

Liste over litteraturreferanser plasseres sist i manuskriptet, med referansene i alfabetisk rekkefølge og i følgende standardformater: 

 • Monografier: Archetti, Eduardo P. 1997 Guinea-pigs: Food, symbol and conflict of knowledge in Ecuador. Oxford: Berg. 
 • Tidsskriftsartikler: Danbolt, Gunnar 1996 «Mor og barn-motivet på en ny måte». Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 13(3):14–17.
 • Bidrag i artikkelsamlinger/antologier: Boddy, Janice 1995 «Managing tradition: ’superstition’ and the making of national identity among Sudanese women refugees», i The pursuit of certainty: Religious and cultural formulations, Wendy James (red.), 15–44. London: Routledge. 
 • Avhandlinger: Kolshus, Thorgeir 2006 «We, the Anglicans. An Ethnography of Empowering Conversions in a Melanesian Island Society». Ph.D.-avhandling, Oslo: Universitetet i Oslo.

 

Generelle instrukser om tegnsetting:

 • På norsk brukes, « », for å markere sitater. For sitat inni sitat brukes de britisk-engelske, ‘ ’. Britisk-engelsk er slik: ‘ ’, mens amerikansk-engelsk er slik: “ ”. Sitat inni sitat: Omvendt.
 • På norsk og britisk settes punktum og komma etter sitattegnet, men ikke på amerikansk.
 • Etter : følger stor bokstav med mindre det er snakk om en oppramsing.
 • Eventuelle noter kommer før punktum, komma osv.
 • Det anbefales å avstå fra forkortelser (f.eks., osv., bl.a.) i løpende tekst.
 • Prøv å unngå å bruke parenteser.
Publisert 6. okt. 2010 12:59 - Sist endret 20. okt. 2016 10:24