Newcomers to the farm: Atlantic Salmon between the Wild and the Industrial (avsluttet)

Vi har aldri tidligere drevet fiskeoppdrett i et slikt omfang som idag. 95 prosent av all atlantisk laks lever nå i en av havbruksindustriens mærder. Den domestisering av husdyr som begynte for omtrent 10.000 år siden, har dukket under overflaten.

Mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske websider.

Om prosjektet

Intensivt havbruk representerer en revolusjon innen husdyrhold, og er samtidig en ny og viktig omdreining i  menneskets domestiseringshistorie. At havbruk er så stort i Norge, gir norske forskere en helt unik anledning til å utforske hvordan denne meget raske domestiseringsprosessen faktisk foregår, og hvordan den nye laksen blir skapt. Dette er også et forskningsområde hvor det er mulig å tematisere det naturlige. Det eksisterer et sterkt kulturelt bilde av den naturlige villaksen som står i opposisjon til den domestiserte oppdrettslaksen.

Overgangen fra å fiske laks til å holde den som husdyr er nært forbundet med global miljø- og næringspolitikk.

Atlantisk laks har vært en spydspiss i utviklingen av akvakultur globalt, og Norge har hatt en ledende rolle i denne sammenhengen. Samtidig har Norge den største bestanden atlantisk villaks i verden, omkring en tredjedel av den den atlantiske villaks-bestanden går i norske elver. Dette gir Norge spesielle utfordringer i forhold til å balansere naturforvaltning og næringsvirksomhet.

Teoretiske inspirasjonskilder henter vi i blant annet i antropologisk teori og i studier av vitenskap og teknologi. Prosjektet bygger på feltarbeid i oppdrettsnæringen på Vestlandet, og i lakseelva Tana i Finnmark.

Finansiering

Prosjektet, som har tittelen 'newcomers to the Farm; Atlantic Salmon between the Wild and the Industrial' er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet Miljø-2015. (NFR 183352/30).

 

Publisert 25. aug. 2010 14:05 - Sist endret 22. mars 2017 09:17