Ufrivillig deling av seksuelle bilder og videoer

Et forskningsprosjekt om unges erfaringer med spredning av private seksuelle bilder og videoer.

Illustrasjon av en person som sender et bilde til flere mottakere

Om prosjektet

De siste årene har det skjedd en betydelig økning i anmeldte saker av såkalt "nakenbildespredning" blant unge i Norge. I tillegg til å kunne medføre alvorlige juridiske konsekvenser for utøverne, tyder flere studier på at ufrivillig seksuell billeddeling kan føre til en rekke negative utfall for de utsatte, inkl. trakassering, utestenging og psykiske helseplager.

Det finnes imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om hvorfor noen velger å dele seksuelle bilder og videoer av andre uten tillatelse, samt hvordan slike krenkelser oppleves og håndteres av de avbildede. Dette kunnskapshullet er kritisk, da det er viktig å forstå mekanismene bak "nakenbildespredningen" og dens konsekvenser for å kunne identifisere effektive og konstruktive strategier for å forebygge og håndtere slike hendelser.

Mål

Prosjektet har som mål å fremskaffe kunnskap om erfaringene til ungdom og unge voksne i Norge som har blitt utsatt for, eller har utsatt andre for, ikke-samtykkende spredning av private seksuelle bilder eller videoer. I prosjektets første forskningsfase vil det gjennomføres to kvalitative delstudier som vil undersøke spørsmål knyttet til 

  1. hvordan unge personer opplever og håndterer det å bli utsatt for bildespredning, og
  2. hvordan unge utøvere forstår årsakene til og konsekvensene av slike hendelser. 

Funnene fra intervjuene vil benyttes til å utforme en spørreundersøkelse rettet mot den generelle ungdomsbefolningen, som skal gjennomføres i den andre fasen av prosjektet. Formålet med undersøkelsen er å studere statistiske sammenhenger mellom ulike personfaktorer og unges erfaringer med å bli utsatt for og utsette andre for ufrivillig seksuell billeddeling.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en referansegruppe bestående av ulike aktører som gjennom sitt arbeid har fått inngående kjennskap til tematikken, deriblant Redd Barna, Statens Barnehus og Kripos.

Publisert 23. sep. 2020 08:57 - Sist endret 13. okt. 2020 14:50