English version of this page

Sosial ulikhet i psykisk helse

En longitudinell studie som integrerer spørreskjemadata, registerdata og molekylærgenetiske data

Om prosjektet

Personer med dårlig økonomi og lav utdanning lever kortere og har dårligere helse enn folk med flere sosioøkonomiske ressurser. Psykisk helse er et av flere områder hvor man observerer sosiale helseforskjeller. I dette prosjektet skal vi undersøke sosial ulikhet innenfor en rekke forskjellige psykiske helseplager som depresjon, angst, spiseproblemer, atferdsproblemer og rusmiddelbruk. Vi ønsker å få vite hvordan sosial ulikhet i psykisk helse utvikler seg fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Vi undersøker også følgende spørsmål: Hvilke mekanismer fører til sosial ulikhet i psykisk helse? Er noen grupper ungdommer og voksne spesielt sårbare for psykiske helseplager når de lever i fattigdom? Har sosial ulikhet i psykisk helse blant ungdom forandret seg over tid? Og varierer ulikhet i forskjellige deler av landet?

Mål

Selv om Norge i en internasjonal sammenheng er et land med relativt små sosioøkonomiske forskjeller har vi like tydelige sosiale helseforskjeller i Norge som i andre land. Prosjektet kan derfor gi viktig informasjon om årsaker for sosial ulikhet i psykisk helse som kan brukes for å utvikle strategier som kan redusere disse sosiale forskjellene.

Bakgrunn

Vi bruker data fra flere store ungdomsundersøkelser inklusive Ung i Oslo-undersøkelsene, Ungdata og den longitudinelle Ung i Norge-undersøkelsen, som følger ungdom inn i voksen alder over en periode på 28 år. Prosjektet blir gjennomført ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og er knyttet til forskningssenteret PROMENTA.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd (BEDREHELSE Forskerprosjekt), 2020 - 2025.

Publisert 28. sep. 2020 20:11 - Sist endret 26. aug. 2022 13:43