English version of this page

Persepsjon og hukommelse – et brobyggingsprosjekt (avsluttet)

Selv om vi intuitivt vet at måten vi opplever og husker verden på er nært forbundne kognitive prosesser, har forskningen på persepsjon og hukommelse tradisjonelt fulgt parallelle stier, og det foreligger ingen samlende teori.

Aktivering i visuelle områder i hjernen når en person husker et bilde

Mål

Målet med dette prosjektet er å lukke denne kløften i vår forståelse av sammenhengen mellom persepsjon og hukommelse. Prosjektet har linjer tilbake til tidligere prosjekter, men åpner flere nye veier og forhåpningsfullt en bro.

Bakgrunn

Med utgangspunkt i visuell persepsjon som modellsystem reiser prosjektet spørsmålet om i vilken utstrekning persepsjon og hukommelse er overlappende eller separate prosesser, og formulerer to forskningsspørsmål:

  • Når – og eventuelt hvor – blir perseptuelle representasjoner av informasjon transformert til hukommelsesrepresentasjoner?

  • I hvilken grad innebærer gjenhenting av informasjon fra visuell hukommelse en reaktivering av ”online” perseptuelle prosesser?

Prosjektets forskningsstrategi er tverrfaglig. Eksperimentelle teknikker i kognitiv psykologi kombineres med måling av hjerneaktivitet (fMRI) under utførelse av kognitive oppgaver, som i dette prosjektet omfatter hukommelse for enkle og komplekse abstrakte mønstre, og meningsfulle bilder. Den overordnede hypotese er at gjenhenting av informasjon fra hukommelsen innebærer reaktivering av prosesser som var aktive i ”on-line” persepsjon, både i form av hvilke hjerneavsnitt som er involvert og ved en repetisjon av det visuelle øyebevegelsesmønster. Prosjektet vil kunne forandre våre ideer om visuell hukommelse, og muligens hukommelse i sin alminnelighet.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med forskere ved Universitetet i Regensburg, Tyskland.

Publisert 14. okt. 2010 10:06 - Sist endret 18. okt. 2016 11:44