English version of this page

Langtidseffekt av overvektsbehandling

Går det tidlig å identifisere hvem som over lang sikt vil få et mislykket resultat av fedmekirurgi og konservativ vektbehandling?

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Prosjektet

I denne studien ønsker vi å studere psykososiale faktorer og atferdsendring hos pasienter som gjennomgår en fedmeoperasjon sammenlignet med de som får konservativ overvektsbehandling.

Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingsmetoden for pasienter med sykelig overvekt der konservativ vektbehandling ikke fungerer.

Suksessen av slike operasjoner er imidlertid ikke bare avhengig av en medisinsk vellykket operasjon, men også av at pasienten endrer sine livsvaner etter inngrepet. Ved å følge pasientene jevnlig før og etter behandling over en tiårsperiode vil vi kunne kartlegge de faktorene som er sentrale for endring av spisevaner og fysisk aktivitet, og dermed grad og vedlikehold av vekttap.

Resultatene vil danne grunnlag for å utvikle forebyggende og oppfølgingstiltak i overvektsbehandling.

Mål

Målet er å tidlig kunne identifisere de som etter kirurgi/konservativ vektbehandling vil få problemer med vektreguleringen og psykisk helse. Ved å undersøke ulike faktorer forbundet med overvekten før behandling, som spise- og aktivitetsvaner, livssituasjon og psykisk helse, ønsker vi å finne ut i hvilken grad disse faktorene innvirker på livsstilsendringer og vekttap over en tiårsperiode etter behandling.

Fokus i prosjektet er spesielt på fedmekirurgi. Dels ønsker vi å finne ut hvorfor noen begynner å øke i vekt igjen noen år etter kirurgi og hva den helsemessige og psykososiale effekten av fedmekirurg er over lang sikt.  Spesielt viktig er det å finne ut om det er mulig å forebygge problemer med endring av  spise- og aktivitetsvaner etter fedmekirurgi.

Alle pasienter som søker fedmekirurgi ved Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, Aker og som søker konservativ vektbehandling ved Tonsåsen Rehabiliteringssenter og Haugland Rehabiliteringssenter blir spurt om samtykke til å delta på prosjektet. Deltakerne svarer på spørreskjemaer før og 4 ganger etter behandling. Datainnsamlingen startet opp i januar 2011.

Delprosjekt

1. Pasienter som tok fedmekirurgi i 2005 ved Aker Universitetssykehus deltok i en retrospektiv studie der de svarte på spørreskjema om sine erfaringer og opplevelser fire år etter inngrepet. Femten av disse pasientene deltok også i et dybdintervju. Resultatene fra denne studien er under publisering.

2. I et pågående delprosjekt blir 10-15 pasienter intervjuet før de skal ta fedmekirurgi. Fokus er her på motivasjon, planer for atferdsendring og forventninger til resultatet. 

Bakgrunn

Fedme er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Fedmekirurgi og konservativ vektbehandling på en systematisk måte er begge forholdsvis nytt  som etablert behandling i Norge og vi vet derfor lite om hvordan det går med disse pasientgruppene over et lengre tidsperspektiv.

De fleste fedmekirurgipasientene klarer å endre sine vaner, men en betydelig andel på ca. 10-30 % får problemer postoperativt med å endre sin spiseatferd og sin livsstil og erfarer at vektnedgangen stopper opp for tidlig, at de begynner å legge på seg igjen eller de utvikler nye spiseproblemer, noe som fører til både medisinske og psykiske negative effekter. Dette er spesielt bekymringsfullt siden fedmekirugi er et omfattende og irreversibelt inngrep.

Finansiering

Prosjektet er internt  finansiert gjennom bidrag fra småforskmidler ved  Psykologisk Instiutt, UiO.

Samarbeid

Prosjektet er et større samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer.

Ansvarlig for undersøkelsen er Oslo universitetssykehus, Aker og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Samarbeidspartnere er Tonsåsen Rehabilitering, Universitetet i Tromsø, Folkehelseinstituttet, Uppsala Universitet og Universitet i Bergen. 
 

Publisert 4. mars 2011 14:40 - Sist endret 9. okt. 2017 11:26