English version of this page

Oppfølging i ungdomsalder: utvikling og hjernen (avsluttet)

Det er lite kunnskap om hvordan det går med ungdom som er født av mødre som brukte mye rus under svangerskapet.

Foto: Susanne Mertz/NTB scanpix

Verken i Norge eller internasjonalt er det gjort oppfølgingsundersøkelser med bilder av hjernen (MR) av ungdom og unge voksne som ble prenatalt utsatt for mange rusmidler i mors liv.

Om prosjektet

Kunnskap om eventuelle konsekvenser av prenatal ruseksponering kan påvirke hvordan gravide kvinner med rusproblemer behandles. Kunnskap om hva som øker eller minsker risikoen for negative konsekvenser av prenatal ruseksponeringen hos barn kan medvirke til bedre tilrettelegging for barn og unge i denne risikogruppen.

Dette er en oppfølgingsundersøkelse til en studie fra 1990-årene hvor to grupper med nyfødte barn ble rekruttert, en gruppe som hadde vært utsatt for blandingsmisbruk hos mor under svangerskapet og en kontrollgruppe uten noen kjent prenatal risiko. Nå er deltagerne blitt ungdom eller unge voksne og blir spurt om å delta på nye undersøkelser.

Mål

Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan forhold rundt barn og unge påvirker utviklingen av hjerne, kognisjon og psykisk helse i ungdomsår og ung voksenalder. Med kognisjon mener vi prosesser som oppmerksomhet, resonnering og hukommelse.

Spesielt er formålet å undersøke hvordan barn født av mødre som hadde problemer med rusmiddelavhengighet under svangerskapet utvikler seg i ungdomsår og ung voksenalder sammenlignet med unge født av mødre uten risikofaktorer.

Bakgrunn

For å kunne undersøke dette bruker vi nevropsykologiske undersøkelser, intervju med spørsmål om helseforhold, spørreskjemaer, gentest og MR av hjernen.

Datainnsamlingen foretas i 2013 og første halvdel av 2014, og prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP Øst og Sør), Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Internasjonale samarbeidspartnere er blant annet Universitetet i Oxford, Harvard og California.

Publisert 23. mai 2014 10:59 - Sist endret 24. okt. 2016 15:41