English version of this page

Sosialpsykologiske aspekter ved migrasjon og integrasjon - et paraplyprosjekt (avsluttet)

Et markant trekk ved globaliseringen er migrasjon over landegrensene.

Bakgrunn

Migrasjon medfører en rekke  spennende utfordringer for sosialpsykologisk forskning. Det gjelder å anvende og videreutvikle teoretiske begreper og teorier til å forstå og eventuelt endre negative sosiale og mellommenneskelige prosesser som ikke sjeldent settes i sving.

Empiriske studier forutsetter imidlertid at man kan måle ulike aspekter ved disse prosessene. Derfor har en viktig del av forskningen i dette ”paraplyprosjektet” også omfattet utvikling av instrumenter egnet til å måle noen av disse prosessene.

Samarbeid

Prosjektet er flernasjonalt. Foruten meg selv består ”kjærnegruppen” pt. av Knud Larsen, Oregon State University, Kees van der Veer, VU University Amsterdam og Oksana Yakushko, Pacifica Graduate School, USA.

Vi har særlig samarbeidet med Krum Krumov, University of Sofia, Bulgaria, Hao Van Le, National Institute of Psychology, Hanoi , Regina Pernice, Massey University, New Zealand, Tony Hak, Rotterdam School of Management, Sven Mørch, Københavns universitet, Johann Schneider, Universität des Sarlandes og Gerardo Romans Pastor, Universidad Pontificia de Salamanca, Spania.

Fra PSI  har Dag Erik Eilertsen og Pål Ulleberg bidratt med analyser og substansielle innspill. I sin stipendiatperiode bidro Joshua Phelps til å komplettere prosjektet med et nytt tema, nemlig majoritetens holdninger til eget bidrag til å integrere innvandrere. Dessuten har Ani Pilavian Åsengen og Kari Anne Hagen i de siste år gitt viktige bidrag til prosjektet gjennom sine hovedoppgaver. Samarbeidet i gruppen har resultert i en rekke internasjonale publikasjoner. Nedenfor følger en kort skisse av hovedtema i prosjektet.

Delprosjekter

Publisert 7. mars 2011 15:27 - Sist endret 18. okt. 2016 14:49

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere