Kognisjon og psykisk helse hos barn med Downs syndrom med glutensensitivitet

I denne kryss-seksjonelle studien ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom biologiske mål på glutensensitivitet og psykologiske forhold hos barn med Downs syndrom uten cøliaki.

Om prosjektet

Vi ønsker å undersøke 70 barn i alderen 5 til 11 år. Vi vil i studien benytte blodprøver og nevrokognitive testresultater av barna, i tillegg til intervju og spørreskjema overfor foreldrene.

Hensikten med studien er å få mer kunnskap om glutensensitivitet hos barn med Downs syndrom, og om det er en sammenheng mellom slik sensitivitet og barnas fungering. Med glutensensitivitet mener vi symptomer som kan ligne cøliaki, men uten at barnet oppfyller kriteriene for cøliaki. Cøliaki er en glutenutløst sykdom, hvor tynntarmens slimhinne blir betent, tarmtottene redusert, og evnen til å absorbere næringsstoffer fra kosten reduseres. Barn med Downs syndrom har oftere cøliaki eller glutensensitivitet enn personer uten Downs syndrom. Det er per i dag ukjent om cøliaki eller glutensensitivitet har noen konsekvenser for barnas psykologiske fungering. Med psykologisk fungering menes her for eksempel evnenivå, psykisk helse, atferd, og ulike former for ferdigheter. Noen svært få studier internasjonalt indikerer at det kan være en sammenheng mellom cøliaki eller glutensensitivitet og psykologisk fungering. Det trengs imidlertid vesentlig mer forskning for å stadfeste om, og eventuelt hvordan type, sammenheng det er, og om det bør ha noen konsekvenser for anbefalte tiltak for barn med Downs syndrom.

Hypotesene i dette prosjektet er:

1. Barn med Downs syndrom vil ha en forhøyet risiko for glutensensitivitet, i forhold til normalbefolkningen, både målt ved biologiske markører og kliniske foreldre-rapporterte symptomer.

2. Det vil være en negativ sammenheng mellom glutensensitivitet og psykologisk fungering. Med psykologisk fungering menes her: kognitiv fungering og atferdsmessige tegn på engstelighet, tristhet og sinne.

Hva innebærer prosjektet?

Studien innebærer at hvert barn blir undersøkt i ca. en time med psykologiske tester. Barnas foreldre vil også bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer i ca. like lang tid. Blodprøver av barna skjer ved at foreldrene får med seg henvisning fra testadministrator. Den psykologiske undersøkelsen blir foretatt av ansatt ved Psykologisk Institutt ved UiO, enten på Universitetet i Oslo, eller et sted i nærheten av deltakerne. Blodprøven tas der barnet vanligvis blir tatt blodprøver av.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om barnet og foreldrene. Dette er informasjon fra tre kilder: psykologiske tester, informasjon dere oppgir på spørreskjema, og analysesvar på blodprøvene. De psykologiske testene vil gi informasjon om barnets kognitive ferdigheter. Spørreskjemaet vil inneholde spørsmål om barnets funksjonsnivå; barnets psykiske helse og atferd; barnets ferdigheter innen kommunikasjon, dagliglivet, sosialt og motorikk; matinntak, tegn på mageplager, avføringsvaner og vanlige bieffekter av glutenintoleranse hos barnet; i tillegg til informasjon om hvordan det er å være foreldre til barnet og sosio-demografisk informasjon. Blodprøvene vil undersøke biologiske markører på glutensensitivitet.

Vi håper at studien vil bidra til mer kunnskap om biologiske markører for glutensensitivitet samt mulige psykiske konsekvenser av glutensensitivitet. Dette er viktig kunnskap, både for å kunne identifisere personer med glutensensitivitet og for å underbygge behovet for videre studier av mulige konsekvenser av slike plager. Slik kunnskap er spesielt viktig for barn med Downs syndrom som har en overhyppighet av glutensensitivitet.

Mer informasjon og påmeldingskjema

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Egil Nygaard, egilny@psykologi.uio.no, tlf. 412 91 922, eller forskningsassistentene; Mikkel Glimsdal, mikkelgl@uio.no, tlf. 996 90 699; Daniel Bryne, daniebry@uio.no, tlf. 413 76 268.

For påmelding ta kontakt med en av forskningsassistentene.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på!

Publisert 21. aug. 2019 14:44 - Sist endret 8. sep. 2019 19:09