English version of this page

Hjerneliv: Et nytt fundament for kognitiv nevrovitenskap gjennom livsløpet

Prosjektet har et livsløpsperspektiv der målet er å forklare, forutse og forbedre kognitiv funksjon fra fødsel til alderdom.

Om prosjektet

Vår kognitive fungering påvirker alle aspekter av livet, og for å forstå helse og sykdomsutvikling i alle aldre er det viktig å forstå hele livsløpet. Prosjektet undersøker både normalvariasjon, risikogrupper og sykdomsutvikling. Prosjektet innebærer et stort datamateriale fra mennesker i alle aldre. Til nå har forskningsgruppen samlet data fra rundt 3000 undersøkelser av 1500 deltakere mellom 4 og 90+ år. I tillegg vil man gjøre om lag 1100 nye undersøkelser og benytte store internasjonale databaser for å teste om funnene vil være de samme på tvers av grupper.

Mål

Med Hjerneliv lanseres fire hovedteser om hjernens livsløp og hva som regulerer utviklingen:

  1. Hjernen endrer seg gjennom hele livet.
  2. Det er store individuelle forskjeller, selv om det finnes noen alderstypiske trekk.
  3. Faktorer tidlig i livet påvirker hjernen og våre mentale evner gjennom hele livsløpet.
  4. Skillet mellom frisk og syk er for en del sykdommer dimensjonalt hvor skillelinjen er en gråsone. Det er gradering med hensyn til hvor frisk eller syk man er.

Hjerneliv-prosjektet vil undersøke hvilken rolle disse overordnete prinsippene spiller for å forklare variasjoner i hjernens livsløp. Målet er ny kunnskap om både generelle og individuelle faktorer som påvirker kognitiv fungering, noe som kan brukes i forebyggings- og behandlingsstrategier.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO - Toppforsk) 2016 - 2023.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med internasjonale kolleger i Oxford, Umeå, MPIB, Geneva, UCSD og Harvard University.

Publisert 26. okt. 2016 13:52 - Sist endret 8. sep. 2021 11:41