Om senteret

Årsakene til psykisk uhelse er sammensatte og komplekse. I PROMENTA forsker vi derfor på psykisk helse og livskvalitet i et helhetlig perspektiv – fra genetikk og biologi til lokalsamfunn og politikk. Vi er særlig opptatt av å forstå prosessene som fører til dagens skjevfordeling av god psykisk helse og livskvalitet, og å bidra til en utjevning av sosiale helseforskjeller.

Et sentralt mål er å legge et nytt grunnlag for utvikling av effektive, forebyggende og helsefremmende tiltak. En viktig del av dette arbeidet er med norske kommuner for å teste ulike tiltak i lokalsamfunnet, slik at vi kan fremme god helse og livskvalitet der folk bor.

Tre sentrale spørsmål

Vi jobber med å fremskaffe kunnskap om tre sentrale og overordnede spørsmål:

  • Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse, rusbruk og livskvalitet?
  • Hvordan oppstår sosiale og geografiske ulikheter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet?
  • Hvordan kan vi utvikle, tilpasse og evaluere effektive intervensjoner for å fremme god psykisk helse og livskvalitet i kommunene?

For å svare på disse spørsmålene undersøker vi sykdomsforebyggende og helsefremmende faktorer på en rekke nivåer som genetisk risiko, nevrokognitiv utvikling, det psykososiale miljøet og den sosiokulturelle og politiske konteksten.

Forskningssenteret PROMENTA – Hvem er vi og hva gjør vi? from Sunne kommuner on Vimeo.

 

Ressurser

Vi vil bruke flere store, longitudinelle datasett som kombinerer registerdata, genetisk informative data, hjerneavbildningsdata og informasjon innhentet med mobilapplikasjoner. Vi vil også benytte geodata, storskala tverrsnittsdata og kvalitative, etnografiske data. Intervensjoner i kommunene vil bli implementert og evaluert i tett samarbeid med kommunene og andre sentrale brukergrupper.

Samarbeid

PROMENTA er forankret ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) i partnerskap med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO, Folkehelseinstituttet, WHOs norske nettverk Sunne kommuner, OsloMet, Universitetet i Leiden (Nederland) og Virginia Commonwealth University (USA). En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er tilknyttet senteret.

Finansiering

Senteret finansieres ved hjelp av miljøstøtte fra Norges Forskningsråds BEDREHELSE-program i kombinasjon med egenbidrag fra partnerne. Senterets medlemmer søker aktivt tilleggsfinansiering fra en rekke ulike finansiører, og tilknyttede prosjekter finnes under de ulike forskningsgruppene.

Kontaktinformasjon

Senterleder: Espen Røysamb

Nestleder: Tilmann von Soest

Administrativ koordinator: Maria Vinje Dodson