Om senteret

Deler av PROMENTA som er basert på UiO: Øverst i trappen står senterleder Espen Røysamb. Fra venstre Nikolai Olavi Czajkowski, Line C. Gjerde, Eivind Ystrøm, Mona Bekkhus, Tilmann von Soest, Willy Pedersen, Vera Østensen og Christian Tamnes. Foto: Svein Harald Milde/ UiO

Målsettingen med forskningssenteret PROMENTA er å framskaffe ny kunnskap om tre sentrale spørsmål innen psykisk helse, livskvalitet og rusbruk:

  • Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse?

  • Hvordan oppstår sosiale og geografiske ulikheter i psykisk helse?

  • Hvordan kan vi utvikle, tilpasse og evaluere effektive intervensjoner for å fremme psykisk helse i kommunene?

For å besvare disse spørsmålene undersøker vi sykdomsforebyggende og helsefremmende faktorer på en rekke nivåer som genetisk risiko, nevrokognitiv utvikling, det psykososiale miljøet og den sosiokulturelle og politiske konteksten.

Ved å bruke en tverrfaglig tilnærming, hvor vi kombinerer metoder fra genetikk, kognitiv nevrovitenskap, psykologi, sosiologi, økonometri og informatikk, vil PROMENTA fremskaffe kunnskap som kan brukes til å fremme livskvalitet og redusere psykiske helseproblemer, helseskadelig rusmiddelbruk og sosial ulikhet i psykisk helse.

Ressurser

Vi vil bruke flere store, longitudinelle datasett som kombinerer registerdata, genetisk informative data, hjerneavbildningsdata og informasjon innhentet med mobilapplikasjoner. Vi vil også benytte geodata, storskala tverrsnittsdata og kvalitative, etnografiske data. Intervensjoner i kommunene vil bli implementert og evaluert i tett samarbeid med kommunene og andre sentrale brukergrupper.

Samarbeid

PROMENTA er forankret ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) i partnerskap med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO, Folkehelseinstituttet, Verdens helseorganisasjons norske nettverk Sunne kommuner, OsloMet, Universitetet i Leiden (Nederland) og Virginia Commonwealth University (USA). En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er tilknyttet senteret.