Nettverk, kontroll og læring – bedre håndtering av komplekse samfunnsproblemer (avsluttet)

Prosjektet ser på hvordan stat, fylkeskommune og kommune samarbeider på feltene fysisk planlegging, bosetting av flyktninger og regional forskning og utvikling.

Om prosjektet

En rekke samfunnsutfordringer og problemer aktualiserer hvordan offentlig sektor er organisert. I dette prosjektet rettes oppmerksomheten særlig mot fysisk planlegging, bosetting av flyktninger og regional forskning og utvikling (FoU). Beslutnings-, implementerings- og læringsprosesser på disse områdene er krevende, for det første fordi problemene er sammensatte, vanskelig å definere og ikke entydig løsbare. For det andre skaper et sektorisert og desentralisert styringssystem utfordringer. God problemløsning krever koordinert innsats og samstyring langs flere dimensjoner: vertikalt mellom forvaltningsnivåer, horisontalt på tvers av sektorområder og diagonalt ved at statlig styring legger rammebetingelser for hvordan man samarbeider på lokalplan.

Prosjektet vil kartlegge dagens samstyring og vurdere konsekvensene for politisk kontroll og læring, samt identifisere forbedringsmuligheter. Prosjektet starter i 2013 og slutter i 2016.

Mål

Prosjektet skal

  • Beskrive den horisontale, vertikale og diagonale samstyringen innenfor de tre utvalgte politikkområdene. Samstyringen skal sammenlignes på tvers av områdene og på utvalgte punkter med tilsvarende politikkområder i Danmark og Nederland.
  • Forklare hvorfor samstyringen har funnet sin nåværende form.
  • Vurdere hvilke konsekvenser dagens samstyring har for politisk kontroll, etablering av felles diskurser og erfaringsbasert læring.
  • Gi anbefalinger om hvordan horisontal, vertikal og diagonal samstyring kan forbedres i fremtiden.

Sentrale temaer

Prosjektet har relevans både for de tre utvalgte politikkområdene spesielt og mer generelt for ulike problemområder der iverksettingen av politiske vedtak også skjer gjennom nettverk, og ikke bare byråkrati. Viktige temaer for prosjektet er :

  • hvordan utvikles politiske målsetninger? Er målsetningene konkrete eller overordnede? Og søker man enighet om målene blant involverte aktører nasjonalt og lokalt?
  • hvordan utvikles og konkretiseres virkemidler for realisering av målsetningene? Hvilken rolle spiller mål- og resultatstyring? Og hva ligger bak valg mellom juridiske, pedagogiske, økonomiske og organisatoriske virkemidler?
  • hvordan foregår erfaringsbasert læring når iverksettingen i stor grad skjer gjennom nettverk? Hvordan «flyter» kunnskapen i nettverkene og i hvilken grad skapes det felles diskurser eller antagonisme? Hvordan dokumenteres og rapporteres resultater av politikken, og har de nasjonale og lokale beslutningstakere evne til og kultur for læring og forbedring?
  • kan rapporteringsregimene forenkles og forbedres? Hvor formåls- og kostnadseffektive er dagens rapporteringsregimener sett i lys av behovet for både politisk kontroll og læring om politikkens virkninger.
  • betyr ‘problemløsning på tvers’ at politikerne abdiserer eller at byråkratene nettopp følger opp politikernes ambisjon om å takle komplekse problemer i et moderne samfunn?

Bakgrunn

Nettverk kjennetegnes av gjensidig avhengighet og komplekse myndighetsforhold. Nettverk vokser sjeldent frem fordi de forenkler politisk styring og kontroll. Tvert imot pleier det hierarkisk ordnede byråkratiet å være bedre egnet enn nettverk langs slike dimensjoner. Fremveksten av samstyrende nettverk kan trolig heller ses på som en konsekvens av at oppgaver ikke enkelt kan realiseres innenfor bestemte sektorer og med dagens forvaltningsapparat. En rekke samfunnsutfordringer krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, sektorgrenser og med private aktører. Prosjektets tre utvalgte politikkområder er ikke enestående i så måte. Det finnes lignende eksempler innenfor forebyggende helsevern, sosial velferd og samfunnsberedskap. Prosjektets beskrivelser, vurderinger og forslag til forbedringer vil således ha relevans ut over de tre utvalgte politikkområdene.

Resultater

Resultater fra prosjektet vil bli formidlet gjennom tidsskriftartikler, konferansepapere, masteroppgaver, samt en avsluttende bok:

 

Steen, A. (2015) Rådmannen og bosetting av flyktninger. Sammendrag av spørreundersøkelse våren 2015. /isv/forskning/prosjekter/nettverk-kontroll-laering/radmannen-og-bosetting-av-flyktninger---sammendrag-1.pdf 

Andersen, B. og P.G. Røe (kommer) The social context and politics of large scale urban architecture - Investigating the design of Barcode, Oslo. Til vurdering for publisering.

Askim, J. og Steen A. (kommer) Governing the Settlement of Refugees: Lessons from Norway’s Failure. Til vurdering for publisering ./isv/forskning/prosjekter/nettverk-kontroll-laering/askim-steen.docx

Røe, P. G. (2015) Iscenesettelser av den kompakte byen - som visuell representasjon, arkitektur og salgsobjekt, i H. Hofstad (red), I-L. Saglie (red.), G. S. Hansen (red) Kompakt byutvikling - muligheter og utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget. /isv/forskning/prosjekter/nettverk-kontroll-laering/innholdsfortegnelse.pdf

Årdal, G. (2014). Busetting av flyktningar – frå kommunal valfridom til forpliktande samarbeid? Ei analyse av samarbeidsavtalar mellom IMDi og kommunar. Masteroppgave, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Kolltveit, K. m. fl. (2014). Knowledge, wicked problems and multi-level government. Paper prepared for presentation at the 23rd Nordic Local Government Research Conference (NORKOM), 27-28 November 2014, Syddansk Universitet, Odense.  /isv/forskning/prosjekter/nettverk-kontroll-laering/Kolltveit-2014.pdf

Askim, J. m. fl. (2014). Styringens kompleksitet: Integrerings-, forsknings- og byutviklingspolitikk. Underveisrapport, sept. 2014. /isv/forskning/prosjekter/nettverk-kontroll-laering/underveisrapport-demosreg-governance-and-learning-(30.9.2014).pdf

 

Finansiering

Norges Forskningsråd (DEMOSREG), samt egenfinansiering fra Universitetet i Oslo.

Deltakere

Prosjektet ledes av Jostein Askim og består av forskere ved Institutt for statsvitenskap og Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi. Prosjektet har samarbeidspartnere i Danmark og Nederland, samt i norsk statsforvaltning.

Publisert 12. nov. 2012 12:54 - Sist endret 26. mars 2021 14:59