Språklige retningslinjer ved ISS

Vedtatt av styret ved ISS 3. mars 2021

  • Hovednormen i møte- og seminarsammenhenger er: Det anvendes engelsk fellesspråk der det er noen tilstede som ikke forstår norsk. I seminar-sammenheng er det i utgangspunktet best å forberede at språket skal være engelsk. Samtidig vil det til enhver tid være akseptabelt å stille spørsmål eller ha innlegg på norsk. Hvis så skjer, bør møteleder gi et kort sammendrag på engelsk. Hvis et møte skal foregå på engelsk, bør deltakere som er forventet å bidra ha fått beskjed om dette på forhånd.
  • Hovednormen for instituttstyremøter og programrådsstyremøter er at de foregår på norsk, og at dokumenter til møtene fortsetter å være på norsk. En hovednorm er også at personer som velges til disse foraene må forstå norsk, men de kan selv gjerne snakke engelsk hvis det er ønskelig. Samfunnsgeografi, som har åpne programrådsmøter, kan ha engelsk som møtespråk.
  • Uformelle sammenkomster (som jul- og sommeravslutning m/foredrag av norskspråklige inviterte, bursdager mm) kan alternere mellom norsk og engelsk avhengig av hva de inviterte er bekvemme med. I sosial omgang er det ellers opp til den enkelte hvilket språk som brukes, men alle oppfordres sterkt til å tenke inkludering.
  • De (ikke-norskspråklige) midlertidig ansatte bør hvert semester få tilbud om orienteringsmøte om hovedtrekk ved ledelse og administrasjon ved ISS, og om språkpolitikken.
  • Språkretningslinjene ved ISS bør også kort redegjøres for i stillingsutlysninger – utover 2-årsregelen.
  • Det forventes ikke at alle dokumenter og e-poster som videresendes til staben skal oversettes til engelsk, men når det gjelder vesentlige tekster, bør det lages et engelsk sammendrag.
  • All kollektiv korrespondanse fra ledelsen til «alle ansatte» bør skje på både norsk og engelsk. I veldig lange tekster, kan det (av kapasitetshensyn) holde med engelsk sammendrag, og med tilbud om ytterligere utdyping på forespørsel.
  • Instituttet skal planlegge for å gjennomføre en spørreundersøkelse om språkspørsmålet blant instituttets studenter (evt med etterfølgende dybdeintervjuer).

Vedlegg: Rapport fra arbeidsgruppe om språk-politikk ved ISS

Publisert 31. mars 2021 13:23 - Sist endret 29. apr. 2021 09:17