English version of this page

Retningslinjer for klimavennlig virksomhet ved ISS

Universitetet i Oslo har som målsetting å møte globale, nasjonale og lokale miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljø- og klimarelevans og ved bærekraftig drift av universitetet. ISS’ retningslinjer komplementerer Universitetets overordna strategi for å redusere utslipp og slik bidra til å nå målene i Parisavtalen.

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi skal støtte hver enkelt ansatts individuelle innsats for å utvikle bærekraftige praksiser i undervisning og forskning. Disse retningslinjene pålegger instituttet å arbeide for å redusere de totale utslippene som følge av virksomheten. Den enkelte ansatte oppfordres til å ta klimahensyn i sin arbeidshverdag, ikke minst når det gjelder reisevirksomhet.

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har et strategisk mål om å redusere sitt klimaavtrykk. ISS skal derfor:

 • Redusere omfang av flyreiser.
  • Som hovedregel bør prøveforelesninger og jobbintervjuer gjennomføres digitalt når det er internasjonale søkere. Unntak kan gjøres for søkere til faste stillinger som er rangert helt på topp.
  • Tilrettelegge for hybride og digitale løsninger ved disputaser når dette er ønskelig.
  • Unngå å invitere innledere som må reise med fly kun for ett arrangement. Alternativer er digital deltakelse, bruk av innledere fra nærmiljøet, tilrettelegging for landbaserte reiser, samt å tilrettelegge for lengre opphold for internasjonale ressurspersoner.
  • Utrede opprettelse av klimafond der penger som spares ved å gjennomføre arrangementer digitalt kan brukes til å støtte faglige arrangementer i nærmiljøet og landbasert reising.
  • Interne seminarer skal arrangeres i kort avstand fra Oslo med god tilgang til klimavennlig transport.
 • Aktivt tilrettelegge for at interne seminarer, møter og sosiale arrangement organiseres på en måte som minimerer klimaavtrykk.
 • Ved servering, etterspørre og bestille mat som er lokal, klimavennlig og med stor vekt på vegetarisk/veganske retter.
 • Aktivt vurdere energiforbruk og klimakonsekvenser når planer legges for bruk av bygg, teknologi, innkjøp, undervisnings- og møtefasiliteter.
 • Tilrettelegge en god infrastruktur for digitale møter og arrangementer.
 • Informere studenter og ansatte om instituttets klimastrategi og -retningslinjer.
 • Synliggjøre instituttets egne klimaorienterte forsknings- og undervisningsaktiviteter.

For å nå målet om å redusere ISS’ klimaavtrykk må også den enkelte ansatte bidra, og ISS skal støtte ansatte som ønsker å ta klimakloke valg i sin arbeidshverdag. Samtidig skal ISS som arbeidsgiver være bevisst at ulike ansatte har ulike behov knyttet til familie- og helsesituasjon i gjennomføringen av sin klimastrategi.

Her er en enkel sjekkliste med spørsmål å tenke på når reiser og arrangementer planlegges:

 • Er denne flyreisen nødvendig, eller kan landbasert reise eller digital deltakelse være et alternativ?
 • Hvis flyreisen er nødvendig, hvordan kan jeg minimere de totale utslippene likevel?
  • Kan reisen kombinere flere formål, slik at det totale antall reiser blir mindre?
  • Kan jeg velge en rute med færre mellomlandinger?
  • Kan jeg etterspørre og velge et flyselskap som har moderne lavutslippsfly?
  • Finnes det konferanser som kan gi tilnærmet like godt utbytte som arrangeres nærmere?
 • Kan jeg organisere prosjektarbeidet på en måte som gjør det lettere for samarbeidspartnere å delta digitalt? Kanskje ikke hver gang, men oftere?
 • Kan jeg legge prosjektmøter til steder som minimerer den totale reiselengden for deltakerne?
Publisert 31. mai 2021 15:36 - Sist endret 31. mai 2021 16:00