Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 26. august 2020

26. august 2020, kl. 13.15-16.00. Møte foregikk som videomøte (via Zoom) og på instituttstyrerom 221, Harriet Holters hus. Til stede: Anniken Hagelund, Jemima García-Godos, Mette Andersson (ikke til stede under sak 43/20), Cathrine Holst, Trude Lappegård, Maren Toft, Stina Petersen, Eline Stubsjøen Kjernmoen og Oda Bruun. Fredrik Emil Olsbu var til stede under sak 39. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 38/20

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Mette Andersson meldt seg som inhabil i sak 43/20.

 

SAK 2
Saksnr. 39/20

Orienteringssaker: Økonomi

SVs fordelingsmodell ble presentert av seniorrådgiver Fredrik Emil Olsbu.

 

SAK 3
Saksnr. 40/20

Orienteringssaker: Personal og studier

Instituttleder orienterte om at det meste av undervisningen skjer i digitale former og at fysisk undervisning avholdes der det har vært mulig å organisere dette. 

Instituttledelsen avholdt nylig møte med alle våre PU, hvor smittevern, tilgang til lokaler og undervisningsformer var hovedtema.

ISS har hatt en prosess der NFR-finansierte stipendiater har kunnet søke om forlengelse overfor NFR. Tilsvarende prosess settes i gang for andre stipendiatgrupper om kort tid. ISS er opptatt av likebehandling av denne gruppen og avventer svar fra NFR før endelig behandling av begge grupper i styret.

OLA har fått tildelt 20 nye studieplasser fom H20 og én øremerket PhD stipendiat. Det er behov for å styrke både administrativ og vitenskapelig ressursbruk som følge av økningen.

SV har forenklet rutinen for tilsetting av stipendiater og postdoktorer. Ny rutine tas i bruk fra og med H20.

 
SAK 4
Saksnr. 41/20

Vedtakssak: Kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi knyttet til OLA-programmet

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en stipendiatstilling (SKO 1017) for fire år.

 
SAK 5
Saksnr. 42/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig stilling som stipendiat 

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Marcin Sliwa sin tilsetting som stipendiat SKO 1017 til 25.12.2022. 

 
SAK 6
Saksnr. 43/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig stilling som stipendiat

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Laura Führer sin tilsetting som stipendiat SKO 1017 til og med 7.03.2021.  

 
SAK 7
Saksnr. 44/20

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i samfunnsgeografi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Manjana Milkoreit i stilling som postdoktor (SKO 1352) i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Milkoreit takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 
SAK 8
Saksnr. 45/20

Diskusjonen tok for seg to beslektet momenter: hvorvidt postdoktorer skal kunne søke om ekstern finansiering som finansierer deres videre tilsetting etter endt postdoktor og hvorvidt søkeren deretter skal tilsettes i forskerstilling eller førsteamanuensisstilling. Styret enes om at dette er krevende spørsmål, slik at endelig avgjørelse bør forankres i staben for å sikre størst mulig legitimitet. Begge spørsmål krever videre forankring i en tydelig forskningsstrategi så vel som undervisningsstrategi.

Styret er av den oppfatning at ISS bør åpne for at postdoktorer kan søke om ekstern finansiering, men at det i større grad enn i dag må gjøres en avgrensning av hvem som kan søke på hva. Tydelige kriteria skaper forutsigbarhet for potensielle søkere og sørger for at administrative ressurser forvaltes på en målrettet måte. 

Styret var delt i sin mening på hvorvidt tilslag på eksterne midler skal føre til en forskerstilling eller en førsteamanuensisstilling. Forskerstillinger ble omtalt som ny karrierevei for unge forskere og en mulighet til å kvalifisere seg til førsteamanuensisstilling. Andre påpekte at det vil være et stort tap ikke å inkludere gode forskere i undervisningsaktiviteter ved ISS.
 
Publisert 10. sep. 2020 13:56 - Sist endret 10. sep. 2020 13:56