Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 24. juni 2020

24. juni 2020, kl. 14.15-16.00, møte foregikk som videomøte (via Zoom). Til stede: Anniken Hagelund, Jemima García-Godos, Mette Andersson (ikke til stede under sak 36/20), Cathrine Holst, David Jordhus-Lier, Maren Toft, Audrey Stark, Nora Céline Warholm Essahli. Forfall: Jasmin Ranginya. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 28/20

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Mette Andersson meldt seg som inhabil i sak 36/20.

 

SAK 2
Saksnr. 29/20

Orienteringssaker: Økonomi

Regnskapsrapport for ISS, per 1. tertial 2020

Seniorrådgiver Fredrik Emil Olsbu orienterte. Det er ikke oppdatert langtidsprognoser for 1. tertial 2020 på grunn av ressursutfordringer i økonomiavdelingen. 

 

SAK 3
Saksnr. 30/20

Orienteringssaker: Personal

Coronytt fra instituttleder. Instituttleder varslet om tidsplan for behandling av individuelle søknader om forlengelser fra stipendiater og refererte fra møtet med stipendiater 23. juni. Videre dialog med representant for gruppen midlertidig ansatt ble avtalt for oppfølging av innspill fra styret. Foreslått tidsplan med søknadsfrist 15. august er utsatt på bakgrunn av denne diskusjonen.

 
SAK 4
Saksnr. 31/20

Orienteringssak: Trekk av stilling som postdoktor/forsker (eksternfinansiert)

Vedtak: Styret tar trekk av stillingen til orientering.

 
SAK 5
Saksnr. 32/20

Vedtakssak: Møteplan høsten 2020

Vedtak: 

1. 26. august 2020, kl. 13.15-16.00

2. 23. september 2020, kl. 13.15-16.00

3. 28. oktober 2020, kl. 13.15-16.00

4. 25. november 2020, kl. 13.15-16.00

5. 16. desember 2020, kl. 13.15-16.00

 
SAK 6
Saksnr. 33/20

Vedtakssak: Kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi (eksternfinansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for tre år uten pliktarbeid eller 4 år med 25 % pliktarbeid. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 
SAK 7
Saksnr. 34/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi (eksternfinansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi for tre år uten pliktarbeid eller 4 år med 25 % pliktarbeid. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 
SAK 8
Saksnr. 35/20

Vedtakssak: Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi (eksternfinansiert)

Vedtak: 

  1. Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter JooHee Han i stilling som postdoktor (SKO 1352) i tre år uten eller fire år med 25% pliktarbeid. Instituttleder gis fullmakt til å gå i dialog med Han angående et fjerde år med 25% pliktarbeid.
  2. Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Giuseppe Pietrantuono i stilling som postdoktor (SKO 1352) i tre år uten eller fire år med 25% pliktarbeid. Instituttleder gis fullmakt til å gå i dialog med Pietrantuono angående et fjerde år med 25% pliktarbeid.

Dersom Han takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer tre, osv. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 
SAK 9
Saksnr. 36/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som stipendiat

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Laura Führer sin tilsetting som stipendiat SKO 1017 med 43 virkedager.

 
SAK 10
Saksnr. 37/20

Diskusjonssak: Språkpolitikk ved ISS/Language policy at ISS

Fra diskusjonen: Styret diskuterte utvikling av en lokal språkpolitikk for ISS med utgangspunkt i fremlagt notat. Styret anbefaler at det nedsettes et arbeidsutvalg med representanter fra ulike grupper vil kunne sikre en helhetlig tilnærming til spørsmålet

 
Eventuelt Nora Essahli meldte om at manglende tilgang til lesesaler i sommer skaper fortvilelse blant studentene.  
Publisert 7. juli 2020 11:07 - Sist endret 7. juli 2020 11:07