Protokoll fra instituttstyret ved ISS 29. april 2020

29. april 2020, kl. 14.15-16, møte foregikk som videomøte (via Zoom).

SAK 1
Saksnr. 22/20

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandle i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 23/20

Orienteringssaker: Personal

Corona-nytt fra instituttleder: Det har hittil vært kortsiktig tenkning, det er nå behov for langsiktig strategirbeid, det blir digitalt semesterstart, det er kommet forespørsel fra KD om økte opptaksrammer.

Instituttleder varslet om kommende sirkulasjonssak vedrørende kunngjøring av ekstern finansiert stipendiatstilling knyttet til OPENFLUX-prosjektet.

Fra studentene: Det meldes om mange utfordringer med hjemmestudier, inkludert konsentrasjonsvansker og utfordringer særlig med digital seminarer som ikke fungere like bra som forelesninger. Studentene etterlyser tilgang til lesesaler/bibliotek/pc-stuer. PU'ene ønsker å bidra til en vellykket studiestart. 

 

SAK 3
Saksnr. 24/20

Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år uten pliktarbeid eller 4 år med 25 % pliktarbeid.

 
SAK 4
Saksnr. 25/20

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 stillinger som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1-2 stipendiatstillinger (SKO 1017) i sosiologi for tre år uten pliktarbeid eller 4 år med 25 % pliktarbeid.

 
SAK 5
Saksnr. 26/20

Diskusjonssak: Bruk av forskerstillinger ved ISS (fortsettelse av sak 12/20)

Fra diskusjonen:  Diskusjonen ble avgrenset til bruk av kortere midlertidige forskerstillinger i forbindelse med prosjektvirksomhet. Spørsmål om bruk av faste forskerstillinger på bakgrunn av større tildelinger (feks ERC) tas separat. Instituttleder oppsummerte enighet om at ISS skal primært ha kombinerte stillinger og at staben skal ha mulighet til å søke eksterne midler for å finansiere større forskningssatsninger. Prosjektvirksomhet vil noen ganger kreve bruk av forskerstillinger for å sikre leveranser. Treårige postdoktorer  som kan bli tillagt et fjerde pliktår er å foretrekke, da disse er kvalifiserende for senere professorat. Treårige postdoktorstillinger er lettere å sikre når ISS søker som koordinator og rår over finansieringen. Forskerstillinger ble diskutert som meritterende dersom dette ønskes som egen karrierevei. Diskusjonen ble avsluttet i enighet om at ISS skal jobbe for å sikre gode karriereveier for unge forskere men at en viss fleksibilitet må opprettholdes for å sikre ekstern finansiert prosjektvirksomhet.

 
Publisert 20. mai 2020 14:51 - Sist endret 20. mai 2020 14:51