Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 4. desember 2019

4. desember 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.30. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Maren Toft, Maren Ringstad. Forfall: Torbjørn Skardhamar, Atle Bekken. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

2SAK 1
Saksnr. 44/19
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn

 

SAK 2
Saksnr. 45/19

Vedtakssak: Budsjett 2020 og langtidsprognose ISS

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2020 med de endringer som fremkom i møtet og tar langtidsbudsjettet til orientering. Instituttleder gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom det er nødvendig. Avvik mellom endelig regnskap for 2019 og årsprognosen vil bli innarbeidet i oppdatert langtidsprognose etter nyttår. Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

 

SAK 3
Saksnr. 46/19

Vedtakssak: Årsplan for ISS 2020-2022

Årsplanen revideres for å ta inn innspill om å redusere klimaavtrykket til instituttet og tiltak for å styrke vitenskapelige ansattes kunnskap om prosjektstyring.

Vedtak: Årsplanen for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2020-2022 godkjennes.

 

SAK 4
Saksnr. 47/19

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Iselin Hewitt i stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Hewitt takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 
SAK 5
Saksnr. 48/19

Vedtakssak: Tilsetting i 2 postdoktorstillinger (SKO 1352) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert).

Vedtak: A. Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Tina Baier i stilling som postdoktor (SKO 1352) i fire år med 25 % pliktarbeid.

B. Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Espen Eilertsen i stilling som postdoktor (SKO 1352) i fire år med 25 % pliktarbeid.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 
SAK 6
Saksnr. 49/19

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert).

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Agnes Fauske i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Fauske takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 7

Saksnr. 50/19

Vedtakssak: Godkjenning av instituttstyrevalg

Vedtak: Instituttstyret godkjenner det fremlagte valgprotokoll for valg av representanter for gruppene fast vitenskapelige ansatte, midlertidig vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte.

Følgende kandidater er valgt for styreperioden 2020-2023:

Fast vitenskapelig ansatte 2020-2023:

David Jordhus-Lier, Cathrine Holst, Mette Andersson

  1. vara Trude Lappegård, 2. vara Magne Flemmen, 3. vara Lars Erik Kjekshus, 4. vara Grete Brochmann, 5. vara Øyvind Wiborg, 6. vara Marianne Nordli Hansen

Teknisk-administrative ansatte 2020-2023:

Stina Petersen, 1. vara Audrey Stark, 2. vara Runar Forsetløkken

Midlertidig vitenskapelig ansatte 2020:

Maren Toft, 1. vara Camilla Houeland, 2. vara Eirik Jerven Berger

 
Publisert 13. des. 2019 14:30 - Sist endret 13. des. 2019 14:30