Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 13. mars 2019

13. mars 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Marianne Nordli Hansen, Willy Pedersen, Camilla Houeland, Maren Ringstad, Lars Oskar Slatlem Vik. Forfall: Idar Henrik Seem. Aud-Jorunn Sandal var til stede under sak 2. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 9/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

 

SAK 2
Saksnr. 10/19

Orienteringssak: Forlengelse av postdoktorer utover avtalt periode

Personalrådgvier Aud-Jorunn Sandal orienterte om regelverket som regulerer tilsettingsperiode for postdoktorstillinger. Postdoktorstillinger er åremålsstillinger som ikke kan forlenges.

 

 

SAK 3
Saksnr. 11/19

Diskusjonssak:  Åremål for midlertidige rekrutteringsstillinger

Instituttleder innledet til diskusjon om tildeling av det fjerde året for midlertidige rekrutteringsstillinger. Instituttets økonomiske situasjon tilsier at det ikke lenger er en automatikk i at alle stipendiater og postdoktorer får tilbud om et fjerde år mot pliktarbeid. Styret diskuterte hvorvidt måltallstillinger (lønnsmidler instituttet får i vår bevilgning til rekrutteringsstillinger) skal prioriteres brukt på åpne utlysninger og/eller for å finansiere det fjerde året for ekstern finansierte stillinger. Styret kom til enighet om at en tommel regel kan være at måltallstillinger brukes i hovedsak til å finansiere åpne stipendiat- og postdoktorstillinger, og til det fjerde året for stipendiatstillinger når det er økonomisk handlingsrom for dette.

 

 

 

 
     
     
     
     
Publisert 22. mars 2019 12:42 - Sist endret 26. mars 2019 08:12