Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 13. februar 2019

13. februar 2019, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.45. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke (til og med sak 6), Marianne Nordli Hansen, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Camilla Houeland, Maren Ringstad, Idar Henrik Seem, Lars Oskar Slatlem Vik. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 1/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

 

SAK 2
Saksnr. 2/2019

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2018

Inger-Lise Schwab redegjorde for 3. tertials regnskapsrapport.

 

 

SAK 3
Saksnr. 3/2019

Diskusjonssak: Kommunikasjonsstrategi ved ISS

Therese Næss Marthinsen innledet til diskusjon. Det kom inn flere innspill som vil bearbeides inn i kommunikasjonstrategien.

 

SAK 4
Saksnr. 4/2019

Vedtakssak: Oppnevning av valgkomité for ny instituttleder ved ISS for perioden 2020-2023

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår at fakultetsstyret nedsetter en valgkomité for valg av ny instituttledelse for perioden 2020-2023 bestående av professor Anne Lise Ellingsæter, professor Bjørnar Sæther, rådgiver Brita Langeid og student Sigurd Eid Jacobsen. 

 
SAK 5
Saksnr. 5/2019

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi for tre eller fire år (ekstern finansiert) 

Saken ble utsatt inntil det kan redegjøres for hvorvidt det eksisterer et grunnlag for forlengelse av kandidater allerede tilsatt på treårige kontrakter. Styret ønsker videre en diskusjon av formuleringen "tre år uten plikt eller fire år med pliktarbeid" i forbindelse med kunngjøring av midlertidige stillinger.

 

SAK 6

Saksnr. 6/2019

 

 

 

 

SAK 7              Saksnr. 7/2019

                       

 

 

SAK 8

Saksnr. 8/2019

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi for tre eller fire år (ekstern finansiert)

Saken ble utsatt inntil det kan redegjøres for hvorvidt det eksisterer et grunnlag for forlengelse av kandidater allerede tilsatt på treårige kontrakter. Styret ønsker videre en diskusjon av formuleringen "tre år uten plikt eller fire år med pliktarbeid" i forbindelse med kunngjøring av midlertidige stillinger.

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Maiken Bjerga Kiil i stilling som stipendiat (SJO 1017) i tre år. dersom Kiil takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2. osv. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

Orienteringssak: Fast tilsetting som førstelektor

Kjell Erling Kjellman vil fra 01.01.2019 få en arbeidsavtale som fast ansatt i 50 % stilling som førstelektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

 
 

 

 
Publisert 27. feb. 2019 14:46 - Sist endret 27. feb. 2019 14:46