Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 28. november 2018

28. november 2018, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.15.

SAK 1
Saksnr. 33/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 2
Saksnr. 34/18

Vedtakssak: Forslag til budsjett 2019

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2019 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering.

Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom de finner det nødvendig.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

 

 

SAK 3
Saksnr. 35/18

Vedtakssak: Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2019-2021

Vedtak: Årsplanen for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2019-2021 godkjennes.

 

SAK 5
Saksnr. 36/18

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi

Styret foreslo at krav om dokumentert evne til å sikre ekstern finansiering blir tatt inn som krav.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut 1-2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.

 
SAK 5
Saksnr. 37/18

Vedtakssak: Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1008) i sosiologi (ekstern finansiert).

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Adrian Farner Rogne i midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) i 70 % stilling i seks måneder.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. 

 
SAK 5
Saksnr. 38/18

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Emma Arnold i stilling som postdoktor SKO 1352 i 3 år uten pliktarbeid.

Dersom Arnold takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2. osv.

Tilsettingen forutsetter godkjent disputas. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 6

saksnr. 39/18

 

Orienteringssak: Kunngjøring av 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år uten pliktarbeid eller fire år med 25 % pliktarbeid

Instituttleder informerte om at kunngjøringen som ble godkjent av styret i møte 6. juni 2018 (sak 19/2018) blir nå publisert.

 

 

 

Eventuelt

Eventuelt

 
Publisert 17. des. 2018 09:39 - Sist endret 17. des. 2018 09:39