Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 24. oktober 2018

24. oktober 2018, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.00. Til stede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Maren Toft, Lolita Dauksta, Sigurd M.N. Oppegård. Forfall: Kristian Stokke. Vegar Balstad var til stede under sak 31 og sak 32. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 2
Saksnr. 29/18
SAK1

Saksnr. 29/18

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2018Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saksdokumenter.

 
SAK 2
Saksnr. 30/18

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2018

Økonomirådgiver Vegar Balstad orienterte.

 

SAK 3
Saksnr. 31/18

Orienteringssak: Foreløpig fordeling 2019

Økonomirådgiver Vegar Balstad orienterte og gikk gjennom hovedpunktene i instituttets endelige tildeling for 2019.

 

SAK 4
Saksnr. 32/18

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid.

 Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut en postdoktorstilling (SKO1352) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid. 

 

 
Eventuelt Maren Toft etterlyste informasjon om fjerning av sats for generell administrasjon for midlertidlige ansatte. Instituttleder bekreftet at dette er fjernet etter fakultetets revisjon og standardisering av timeregnskapssater våren 2017.  
 

David Jordhus-Lier viste til at finansiering av et fjerde undervisningsår for ekstern finansierte stipendiatstillinger falt bort i forbindelse med styrets budsjettarbeid høsten 2017. Jordhus-Lier fremmet et forslag om at dette utredes på nytt i det kommende budsjettarbeidet.

 
Publisert 16. nov. 2018 09:06 - Sist endret 16. nov. 2018 09:06