Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 16. mai 2018

16. mai 2018, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-16.00.

Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Synneva Geithus Laastad, Liv-Marit Hårstad. Forfall: Paul Lindseth. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 11/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

SAK 2
Saksnr. 12/18

Vedtakssak: Innstilling: 1-2 stillinger som førsteamanuensis i sosiologi

Vedtak:

A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Bjørn Schiermer Andersen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.  

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Magne Flemmen i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.  

Det forutsettes at de som blir tilsatt i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Dersom de innstilte takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 

SAK 3
Saksnr. 13/18

Orienteringssak: Kommende tilsettinger i stipendiatstilling i samfunnsgeografi i tre år (ekstern finansiert)

Instituttleder orienterte om kommende tilsettinger av to stipendiater i forbindelse med overtagelse av et EU-finansiert Marie Curie ITN-nettverks prosjekt. Tilsettingsprosessene er påbegynt ved nåværende vertsinstitusjon og vil sluttføres med tilsetting ved ISS.

 

SAK 5
Saksnr. 14/18

Diskusjonssak: Ny fordelingsmodell ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Instituttstyret diskuterte ny fordelingsmodell og utkast til høringssvar.

 
Publisert 30. mai 2018 15:44 - Sist endret 30. mai 2018 15:44