Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 7. mars 2018

7. mars 2018, kl. 10.15-12.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen,Kristian Stokke,Torbjørn Skardhamar, Hege Knutsen, Maren Ringstad, Synneva Geithus Laastad, Mounir el Hamouti, Liv Marit Hårstad . Forfall: David Jordhus-Lier. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 4/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 5/18

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2017

Inger-Lise Schwab orienterte om regnskapsrapport for 3. tertial 2017.

 

SAK 3
Saksnr. 6/18

Vedtakssak: Innstilling: 1 – 2 stillinger som førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Vedtak:

A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Andrea Nightingale i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi.  

Det forutsettes at Nightingale i løpet av en toårsperiode lærer seg norsk.

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Sverre Herstad i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi.  

Det forutsettes at de som blir tilsatt i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Dersom de innstilte takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 

SAK 5
Saksnr. 7/18

Vedtakssak: Dimensjonering av undervisningsressurser ved ISS

Under diskusjonen ble føringene som følger bestillingen til programmene revidert:

Føringer: Styret tildeler ressursrammer til studieprogrammene. Rammene disponeres av programleder, i samråd med programrådene, i planleggingen av undervisningen. De enkelte programmene kan selv avgjøre hvordan ressurser skal fordeles mellom programnivå (bachelor- og masterprogram for de disiplinære programmene), mellom emnetyper (innføringsemner, spesialiseringsemner, metodeemner, osv.), mellom ulike aktiviteter (seminarundervisning, obligatoriske aktiviteter) og antall og type vurderingsformer.

Programlederne skal samordne seg i deres arbeid med redimensjonering av emneporteføljene ved ISS.

Programmene skal vurdere muligheten for fellesemner/å bruke hverandres emner, dette skal gjøres så langt det er mulig.

Emneporteføljen i programmet skal tilpasses etterspørsel og være økonomisk bærekraftig

Et emne kan være mer eller mindre kostbart (forelesninger + skoleeksamen er minst kostnadskrevende/det mest lønnsomme, seminarundervisning og flere vurderingsformer er fordyrende ledd). Kostnaden ved et emne skal ikke alene være styrende i planleggingen av undervisningen, men bør vurderes nøye.

Emner bør avlyses dersom ikke et minimum antall studenter melder seg og der dette er praktisk mulig. Skjer dette to ganger, bør et emne legges ned.

Bruk av seminarundervisning skal evalueres. ISS bruker størst andel ressurser på seminarundervisning (se Appendix).

Oppmøte/bruk av seminarundervisning bør kartlegges. Tilbudet bør reduseres dersom studentene ikke møter.

Obligatorisk seminardeltakelse og/eller obligatoriske aktiviteter er et fordyrende ledd med tanke på administrative kostnader og bør derfor brukes målrettet.

Antall vurderingsformer per emne skal begrenses til én. Behov for flere enn én vurdering skal begrunnes ekstraordinært.

Det skal ikke være overlapp i tematikken i tilbudet av spesialiseringsemner innenfor et og samme program.

Undervisning og emneansvar bør håndteres av interne. Timeregnskapet skal hensyntas ved fordeling av emneansvar og andre undervisningsaktiviteter.

Administrativ ressursbruk skal vurderes som et viktig moment i planlegging av undervisningsaktiviteter.

Pensum skal digitaliseres i så stor grad som mulig. Administrasjon av pensumbestillinger er kostbar og ISS bruker minst 150 000 kr per år på å kjøpe tilbake ubrukt pensum.

Vedtak:

Totalramme for undervisningsaktiviteter på instituttets bachelor- og masterprogrammer kuttes med 16 % og settes ned til 22 000 timer per år fra og med 1.1.2019. Kuttene fordeles slik:

program nåværende ramme i timer ny ramme i timer kutt i timer kutt som% av nåværende ramme
UTV 993 829 163 16,41 %
KULKOM 1 210 1041 168 13,88 %
OLA 2 721 2324 396 14,50 %
SGO 6 518 5357 1 160 17,79 %
SOS 14 923 12 365 2 557 17,10 %

Programmene skal senest 4. april 2018 levere en rapport som skisserer hvordan de skal oppnå tildelt kutt på en forsvarlig mate som ivaretar studiekvalitet. Det ettersendes et rapportskjema.

Felles føringer for effektiviseringstiltak skal ligge til grunn for arbeidet. Disse ettersendes programmene.

Styret går gjennom programmenes forslag til tiltak på styremøte 11. april og diskuterer om disse tilfredsstiller behovet for kutt i undervisningsaktiviteter.

 
Publisert 21. mars 2018 09:12 - Sist endret 21. mars 2018 09:12