Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 17. januar 2018

17. januar 2018, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15.30. Til stede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Kristian Stokke, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Synneva Geithus Laastad, Sigurd Eid Jacobsen. Forfall: Mounir el Hamouti. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 1/18
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 2/18

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i samfunnsgeografi i fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Marcin Sliwa i stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Sliwa takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 

SAK 3
Saksnr. 3/18

Diskusjonssak: Dimensjonering av aktiviteter ved ISS

Fra diskusjonen:

Instituttleder innledet ved å understreke at ISS er i en alvorlig ressurssituasjon og oppfordret styret til å vurdere en bestilling til programrådene på bakgrunn av dette. Aktivitetsnivå må nedskaleres og styret må sette klare rammer for programrådenes ressursbruk. Når det skal utarbeides en oversikt over disponible ressurser ved ISS (forstått som timeregnskapstimer), må det opparbeidete overskuddet i timeregnskapet tas med i betraktning. Det skal være et delmål å redusere overskuddet over tid.

Nøkkelen for fordeling av ressurser ble diskutert. Dersom ressurser skal fordeles per program, må dette utgjøre en rettferdig fordeling mellom de disiplinære og tverrfaglige programmene slik at helheten ivaretas. Som en innvending mot en rammeløsning nevne instituttleder faren for at en slik løsning vil ikke vare i lengden og understreket at emneansvarlige ikke skal operere med privatiserte løsninger. En alternativ modell vil være å fordele ressurser per emnetype, jf. timeregnskapskomiteens forslag fra 2012.

Et argument mot å kutte i antall emner er at dette kan påvirke våre studiepoengsinntekter. Styret var ellers enig i at redusert tilgang til å ta ut forskningstermin og/eller en endring eller fjerning av dagens ordning der eksternt frikjøp kan gi inntil 50% reduksjon av undervisningsplikten ikke er aktuelt.

Styret støttet opp om forslaget om at det følger klare føringer ved tildeling av ressursrammer. Mulige føringer kan være at antall eksamener per emne begrenses (for eksempel kun én vurderingsform per emne), at besparende undervisningsformer vurderes (f.eks. flipped classroom), at mulige stordriftsfordeler mellom programmene tas ut i for eksempel felles metodeemner, at antall seminarmøter begrenses og at antall studenter per seminar økes. Mange av forslagene ble oppfattet som tidsbesparende for både ansatte og studenter; det ble påpekt at dersom det innføres nye krav til hvordan det undervises, må staben vises hvordan dette kan oppnås. Det ble foreslått at styret faller ned på sterke, men ikke mekaniske «one size fits all»-føringer.

Instituttleder avsluttet diskusjonen ved å foreslå at endelig bestilling til programrådene behandles i neste styremøte. Bestillingen skal ta utgangspunkt i en total ramme som justeres slik at overskuddet i timeregnskapet reduseres, samtidig som det gis klare rammer for fordeling med sterke føringer. Programrådene ventes å rapportere sine tiltak innen fastsatt frist.

 

 
Publisert 7. feb. 2018 08:56 - Sist endret 7. feb. 2018 08:56