Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 4. oktober 2017

4. oktober 2017, kl. 14.15-15.45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Grete Brochmann, Maren Ringstad, Mari Hjorteset, Liv-Marit Hårstad, Ida Nordstrand Poppe. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 54/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 55/17

Diskusjonssak: Om disiplinkrav i kunngjøring av faste stillinger

Katrine Fangen informerte om at fakultetets tilsettingsutvalg (TU) godkjente kunngjøring av 1-2 faste stillinger som førsteamanuensis i sosiologi (sak 53/2017) under forutsetning av at kompetansekravet endres fra "PhD i sosiologi" til "relevant PhD". Styret noterer at det blir viktig å operasjonalisere relevanskravet i forbindelse med bedømmelsesarbeid.

 

SAK 3
Saksnr. 56/17

Diskusjonssak: Forberedende budsjettdiskusjon

ISS ventes å gå i underskudd f.o.m. 2021, men har anledning til å motvirke dette på en planmessig måte dersom et større arbeid settes i gang nå for å harmonisere vår ressursbruk med vårt aktivitetsnivå. Til neste møte skal styret vurdere konkrete forslag til budsjettkutt for 2018, samt utforming av en bestilling til programrådene om dimensjonering av deres porteføljer. Saken presenteres for staben i forbindelse med undervisningsseminaret 17.11.17.

 

SAK 3
Saksnr. 57/17

 

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert).

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 3 år uten pliktarbeid. Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 
  EVENTUELT  

SAK 4

Saksnr. 58/17

Nye timeregnskapssatser

Katrine Fangen informerte om pågående arbeid ved fakultetet for å standardisere og forenkle timeregnskapssatser på tvers av enhetene. Styret hadde en kort diskusjon om hva dette innebærer. Saken presenteres for staben i mandagslunsj 6.11.17, i forkant av at den skal behandles i fakultetetsstyret i desember.

 
Publisert 16. okt. 2017 09:31 - Sist endret 16. okt. 2017 09:31