Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 29. november 2017

29. november 2017, kl. 14.15-15.30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Maren Toft, Liv-Marit Hårstad, Mounir El Hamouti. Forfall: Kristian Stokke, David Jordhus-Lier. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 63/17
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 64/17

Vedtakssak: Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2018-2020

Tiltak 12 ble endret slik at den nå lyder: "Vurdere muligheter for flere postdoktorstillinger og implikasjoner ved innføring av innstegsstillinger" etter innspill fra Maren Toft.

Vedtak: Årsplanen for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2018-2020 godkjennes.

 

SAK 3
Saksnr. 65/17

Vedtakssak: Forslag til budsjett for 2018

Vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2018 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering.

Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom de finner det nødvendig.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

 
Publisert 8. des. 2017 14:42 - Sist endret 8. des. 2017 14:44