Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 8. november 2017

8. november 2017, kl. 14.15-15.30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Maren Ringstad, Laura Führer, Liv-Marit Hårstad, Inga Selsjord Wicklund. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 59/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 60/17

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2017

Økonomirådgiver orienterte om den økonomiske situasjonen ved ISS etter 2. tertial 2017.

 

SAK 3
Saksnr. 61/17

Diskusjonssak: Forberedende budsjettdiskusjon II

Instituttleder ledet en diskusjon om alternative kuttforslag og konsekvenser av disse. Styret ble enig om en rekke kutt som kan ligge til grunn for kommende budsjettarbeid, inkludert overgang fra to- til én sensorordning. Kutt som angår stillingsplanen prioriteres reversert først hvis den økonomiske situasjonen på sikt tillater det.

 

SAK 5
Saksnr. 62/17

Vedtakssak: Innstilling som Eilert Sundt professor II (SKO 8013) i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å innstille Rogers Brubaker i stillingen som professor II (SKO 8013) i sosiologi i fire år.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 
Publisert 22. nov. 2017 12:51 - Sist endret 22. nov. 2017 12:51