Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 6. september 2017

6. september 2017, kl. 14.15-15.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen,Kristian Stokke, David Jordhus-Lier, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Maren Ringstad, Maren Toft. Vegar Balstad var til stede under sak 2 (50/17). Forfall: studentrepresentanter fra samfunnsgeografi og utviklingsstudier. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 49/17

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 50/17

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2017

Vegar Balstad orienterte om den økonomiske situasjonen ved ISS ved utgangen av 1. tertial 2017.

 

SAK 3
Saksnr. 51/17

Vedtakssak: Forlengelse av stipendiatstilling/permisjon

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Ingvild Jøranli sin tilsetting som stipendiat SKO 1017 i perioden 08.12.2017 – 17.03.2018. Jøranli vil i denne perioden jobbe 50 %.

 

SAK 4
Saksnr. 52/17

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid (ekternt finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Torstein Throndsen i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 
SAK 5
Saksnr. 53/17

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 fast(e) stilling(er) som førsteamanuensis i sosiologi (SKO 1101) i

Seks stemte for vedtaksforslag, Torbjørn Skardhamar tok dissens på formuleringen «must have a PhD in sociology» og ønsket i stedet formuleringen «should have a PhD in sociology»,

Vedtak: Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut 1-2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.

 
Publisert 20. sep. 2017 10:39 - Sist endret 20. sep. 2017 10:39