Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 30. november 2016

Møtet ble satt 30. november 2016, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier, Torbjørn Skardhamar, Maren Toft, Maren Ringstad, Kristin Jensen. Forfall: Thea Kleiven. Vegar Balstad var til stede under sak 41. Stina Petersen var til stede under sak 42. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 39/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 40/16

Vedtakssak: Årsplan for ISS 2017-2019

Vedtak: Årsplanen for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2017-2019 godkjennes.

 

 

SAK 3
Saksnr. 41/16

Vedtakssak: Budsjett for ISS 2017

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering. Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom de finner det nødvendig. Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

 

SAK 5
Saksnr. 42/16

Diskusjonssak: Ekstern finansiering av midlertidige stillinger

Referat fra diskusjonen.

 
Publisert 22. des. 2016 10:06 - Sist endret 22. des. 2016 10:09