Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 7. september 2016

Møtet ble satt 7. september 2016, kl. 14.15, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus og hevet kl. 15.30. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter,Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Aleksander Bern, Maren Ringstad, Kristin Jensen. Forfall: Thea Kleiven. Vegar Balstad var til stede under sak 2. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 24/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 25/16

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2016

Økonomirådgiver Vegar Balstad orienterte.

 

SAK 3
Saksnr. 26/16

Vedtakssak: Tilsetting i to midlertidige stillinger som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak:

A)Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Gail Hochachka i stilling som Coffee Connects-stipendiat SKO 1017 i 4 år med 25 % pliktarbeid. Dersom Hochachka takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

B) Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Irmelin Gram-Hanssen i stilling som Travel Connects-stipendiat SKO 1017 i 4 år med 25 % pliktarbeid. Dersom Gram-Hanssen takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 4
Saksnr. 27/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor i samfunnsgeografi (SKO1352) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Moira Conway i stilling som postdoktor SKO 1352 i 4 år med 25 % pliktarbeid. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering.

 
EVENTUELT

Instituttleder orienterte under eventuelt om henvendelse fra forsker som er tildelt ERC Starting Grant om muligheten til å flytte prosjektet til ISS. Prosjektet anses for å være av høy faglig kvalitet, passe godt inn i instituttets profil og være økonomisk gunstig. Styret sa seg enig i forslaget om å kalle inn til et ekstraordinært styremøte 21. September for å behandle  tilsetting av forskeren uten forutgående kunngjøring.

 
Publisert 30. sep. 2016 16:10 - Sist endret 30. sep. 2016 16:14