Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 10. februar 2016

10. februar 2016, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne-Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, Jemima Garcia-Godos, Maren Toft, Maren Ringstad, Elise B. Lavik, Axel Kristensen. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 3/16

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet

 

SAK 2
Saksnr. 4/16

Orienteringssak: Regnskapsrapport 3. tertial 2015

Økonomirådgiver Vegar Balstad orienterte om 3. tertials regnskapsrapport.

 

SAK 3
Saksnr. 5/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Jørgen Eiken Magdahl i stilling som stipendiat SKO 1017 i 4 år med 25 % pliktarbeid.

 Dersom Magdahl takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 

SAK 4
Saksnr. 6/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert) uten forutgående kunngjøring

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Milda Jonsauite Nordbø i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid.

Stillingen forutsetter ekstern finansiering.

Protokolltilførsel: Styret benytter anledning til å understreke at saken er ikke å anse som et unntak fra kravet om kunngjøring av stipendiatstillinger. Grunnlag for behandling av tilsettingen I saksnr. 6/16 ligger i den åpne konkurransen og ordinær vurdering foretatt i saksnr. 5/16.

 

SAK 5
Saksnr. 7/16

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor i sosiologi (SKO1352) for fire år med 25% pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Rannveig Kaldager Hart i stilling som postdoktor SKO 1352 i 4 år med 25 % pliktarbeid. Hart forplikter seg i løpet av pliktperioden å skaffe seg pedagogisk basiskompetanse.

 Dersom Hart takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

 Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 6
Saksnr. 8/16

Vedtakssak: Innstilling til stilling som førsteamanuensis på OLA-programmet

Vedtak: A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Lars Erik Kjekshus i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved OLA-programmet.  

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Lars Klemsdal i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved OLA-programmet.  

Det forutsettes at han i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Dersom de innstilte takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 

SAK 7

Saksnr. 9/16

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktor stilling i samfunnsgeografi I fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut en postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 8. mars 2016 09:34 - Sist endret 8. mars 2016 13:47