Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 2. desember 2015

2. desember 2015, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Karen O'Brien, Torkild Hovde Lyngstad, Ivar Frønes, Maren Toft, Marianne L. Almbakk, Hanna Asfew og Vilja Arnøy. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 45/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.Karen O'Brien meldte seg som inhabil i sak 7 (saks nr. 51/15) og var ikke til stede under behandling av saken.

 

 

SAK 2
Saksnr. 46/15

Vedtakssak: Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2016-2018

Vedtak: Årsplanen for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2016-2018 godkjennes.

 

 

SAK 3
Saksnr. 47/15

Vedtakssak: Forslag til budsjett 2016

Vedtak:

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2016 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering.

Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom de finner det nødvendig.

Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.

 

 

SAK 4
Saksnr. 48/15

Vedtakssak: Møteplan våren 2016

Vedtak:

1. 13. januar kl. 14.15-17.00

2. 10. februar kl. 14.15-16.00

3. 16. mars kl. 14.15-16.00

4. 13. april kl. 14.15-16.00

5. 4. mai kl. 14.15-16.00

6. 1. juni kl. 14.15-16.00

 

SAK 5
Saksnr. 49/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stipendiatstilling i samfunnsgeografi (SKO 1017) for fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak:

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 6
Saksnr. 50/15

Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi (SKO1017) for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak:

A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Laura Maria Führer i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Führer takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Katarina Mozetic i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Mozetic takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

 

SAK 7
Saksnr. 51/15

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som postdoktor i samfunnsgeografi (SKO1352) for to år  uten forutgående kunngjøring (ekstern finansiert)

Vedtak:

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Kirsten Ulsrud i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) uten forutgående kunngjøring i perioden 03.12.2015 - 02.12.2017.

 Stillingen forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 8
Saksnr. 52/15

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i sosiologi (SKO1011)

Vedtak:

A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Paul du Gay i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.

Det forutsettes at han i løpet av en toårsperiode lærer seg norsk og deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Cathrine Holst i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.

Det forutsettes at hun i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Dersom de innstilte takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 3 osv.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 
SAK 9
Saksnr. 53/15

Diskusjonssak: Sorteringsarbeid i forbindelse med tilsetting i fast vitenskapelig stillinger

Fra diskusjonen: Diskusjonssaken ble meldt inn av representant for gruppen midlertidlig vitenskapelig ansatte Maren Toft. Toft reiste spørsmål om hvorvidt retningslinjene for sorteringsarbeid til faste vitenskapelige stillinger ved ISS kan ha utilsiktede konsekvenser. Diskusjonen dreide seg om viktigheten av bruk av skjønn i slikt sorteringarbeid. Saken følges opp på et styreseminar om tilsettingsprosesser i 2016.

 

SAK 9
Saksnr. 54/15

Vedtakssak: Godkjenning av instituttstyrevalg

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte valgprotokoll for valg av representanter for gruppene teknisk-administrative ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og fast vitenskapelig ansatte. Følgende kandidater er valgt for styreperioden 2016-2019:

Teknisk-administrative ansatte: Maren Ringstad. Vara: Brita Langeid og Matthew Rix Whiting.

Fast vitenskapelig ansatte: Anne-Lise Ellingsæter, David Jordhus-Lier og Torbjørn Skardhamar. Vara: Grete Brochmann, Inger Furseth, Jemima García-Godos, Hege Merethe Knutsen, Marianne Nordli Hansen og Willy Pedersen.

Følgende kandidater er valgt for styreperioden 2016:

Midlertidig vitenskapelig ansatte: Maren Toft. Vara: Aleksander Bern og Solveig Topstad Borgen.

 
Publisert 18. des. 2015 11:08 - Sist endret 18. des. 2015 11:08