Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 16. juni 2015

16. juni 2015, kl. 12.15-14.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Per Gunnar Røe, Katrine Fangen, Torkild H. Lyngstad, Anne Krogstad, Hege Knutsen, Maren Toft, Marianne L. Almbakk, Elisabeth Bredese. Forfall: stud. rep. fra OLA. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 30/15

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

SAK 2
Saksnr. 31/15

Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2015

Instituttet har for tiden sunn økonomi og god handlingsrom.

 

 

SAK 3
Saksnr. 32/15

Orienteringssak: Valg av instituttleder og nestleder ved ISS 2016-2019

Ingen flere kandidater ble meldt inn til instituttleder- og nestledervalget innen fristens utløp 15. juni. I henhold til UiOs Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter (§ 13-10 Forenkling av valget) vil valg av instituttleder og nestleder derfor foretas av styret tidlig på høsten.

 

SAK 4
Saksnr. 33/15

Vedtakssak: Høstens møteplan

Vedtak:

12. august kl. 14.15-16.00

2. september kl. 14.15-16.00

7. oktober kl. 14.15-16.00

28. oktober kl. 14.15-16.00

2. desember kl. 14.15-16.00

 

 

SAK 5
Saksnr. 34/15

Vedtakssak: Forlenget midlertidig stilling som forsker

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår at Are Hermansen forlenges i sin midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) i perioden 06.09.2015 – 16.10.2015. Tilsettingen er forutsatt ekstern finansiering.  Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

 

SAK  6
Saksnr. 35/15

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid 

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

 

SAK 7
Saksnr. 36/15

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi for 2 1/2 år med 10 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Marcin Jan Stonawski i stilling som postdoktor SKO 1352 i 2 1/2 år med 10 % pliktarbeid. Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 
SAK 8
Saksnr. 37/15

Orienteringssak: Etter- og videreutdanning ved ISS

Instituttleder orienterte om henvendelser som er kommet vedrørende mulighet for å tilby etter- og videreutdannings kurs. Ledelsen ser nærmere på mulighetene for dette.

 
 

Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

 
Publisert 30. juni 2015 16:13 - Sist endret 3. juli 2015 08:59