English version of this page

ORGMIGRANT

ORGMIGRANT anvender en organisatorisk tilnærming til studiet av etnisk stratifikasjon i arbeidsmarkedet, med spesifikt fokus på hvordan økonomisk assimilasjon utvikler seg på tvers av generasjoner blant innvandrere og deres etterkommere.

Om prosjektet

Bildet kan inneholde: Tekst, Oransje, Logo, Font, Linje.

Omfattende innvandring har bidratt til nye dimensjoner av etnisk ulikhet i europas rike liberale demokratier—å få til vellykket inkorporering av vanskeligstilte minoriteter er nå en kritisk utfordring for det 21. århundre. Til tross for en stor litteratur om ulikheter i arbeidsmarkedet mellom immigranter og innfødte, bruker majoriteten av disse studiene kun data om individuelle arbeidere og gir begrenset kunnskap om firmaers rolle og arbeidsplassens kontekst. Det har ennå ikke vært noen systematiske forsøk på å bruke data som kopler arbeidsgivere og arbeidstakere for å vurdere hvordan arbeidsplasser og organisasjonisasjonsprosesser påvirker økonomisk assimilasjon blant innvandrere og deres etterkommere. ORGMIGRANT bidrar med et organisatorisk fokus på arbeidsplasser som nøkkelfelt der samtidens dynamikk av etnisk stratifisering utspiller seg på mikronivå.     

ORGMIGRANTs mål er å demonstrere hvordan arbeidsorganisasjoner både bidrar til og reflekterer endrende mønstre av etnisk stratifikasjons på tvers av generasjoner blant immigranter. Prosjektet studerer segregering på arbeidsplassen og spør om, hvordan, og hvorfor etnisk grenseoverskridelse og ulikheter mellom immigranter og innfødte varierer etter organisatorisk kontekst. For å gjøre dette vil vi ta i bruk sammenknyttet arbeidsgiver-ansatt data fra hele den økonomiske sektoren i Norge, og sammenligninger med flere høy-inntektsland. Den høye kvaliteten på dataene våre lar oss situere arbeidere i arbeidsplasser, noe som muliggjør det detaljerte studiet av den organisatoriske konteksten til ulikheter mellom immigranter og innfødte i arbeidsmarekdet ved bruk av state-of-the-art panel data teknikker. 

ORGMIGRANT vil bli organisert i tre arbeidspakker: (1) organisatoriske kilder til segregering av innfødte og immigranter på arbeidsplassen; (2) organisatoriske bestemmende faktorer for uilkhter mellom innfødte og immigranter på arbeidsplassen; (3) Tverrnasjonal sammenligning av organisatoriske variasjoner i arbeidsplassspesifikke ulikheter i lønn mellom immigranter og innfødte og størrelsen på interne lønnsforskjeller på samme arbeidsplass.  

Mål

Hovedmål

  • Demonstrere hvordan arbeidsorganisasjoner både bidrar til og reflekterer endrende etniske stratifikasjonsmønstre på tvers av generasjoner blant immigranter. 

Delmål

  • Integrere organisatoriske teorier med empirisk forskning på immigranters økonomiske assimilering.
  • Fremskaffe metodologisk utvikling i forskning på immigranters økonomiske assimilering ved å ta i bruk analytiske tilnærminger utviklet for sammenknyttet arbeidsgiver-ansattdata.
  • Generere politisk relevant kunnskap om organisatoriske kilder til immigranters økonomiske assimilering.

Prosjektets fulle tittel

How work organizations shape ethnic stratification across immigrant generations: assimilation, segregation, and workplace contexts (ORGMIGRANT)

Prosjektleder for ORGMIGRANT

Dr. Are Skeie Hermansen, Universitetet i Oslo

Internasjonale samarbeidspartnere

Samarbeid

ORGMIGRANT vil samarbeide med medlemmer av Comparative Organizational Inequality Network (COIN), som er et nettverk av samfunnsforskere fra omtrent femten land som jobber med tverrnasjonale komparative og organisatoriske tilnærminger til studiet av ulikheter i arbeidsmarkedet ved bruk av sammenknyttet arbeidsgiver-ansatt data.

Finansiering

Prosjektet blir finansiert av det Europeiske forskningsrådet (ERC) som en del av EUs forsknings og innovasjonsprogram "Horizon 2020".

Varighet

1. juli 2020 - 30. juni 2025

Publisert 19. nov. 2021 16:34 - Sist endret 31. jan. 2022 11:43