English version of this page

Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway (NAVIGATE)

Diskriminering bryter med de mest grunnleggende verdiene i moderne samfunn. Selv i egalitære velferdsstater som Norge, vet vi at etniske minoriteter utsettes for diskriminering i ansettelsesprosesser. Det vi derimot ikke vet så mye om, er hvordan minoriteter responderer på og håndterer denne realiteten.

Om prosjektet

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker som skal undersøke selvseleksjonsprosesser over hele karriereløpet.

Med utgangspunkt i eksperimentelle og kvalitative data, fokuserer vi i den første arbeidspakken på selve jobbsøkerfasen, og utforsker forholdet mellom synlige forskjeller (hudfarge, religiøse plagg) og hvilke strategier minoriteter bruker for å unngå diskriminering.

Med utgangspunkt i kvantitative data, fokuserer den andre arbeidspakken på overgangen mellom høyere utdanning og arbeidsmarkedet, og undersøker om det å bytte til et norskklingende navn spiller en rolle for minoriteters arbeidsmarkedsutfall.

Den siste arbeidspakken bygger på både kvalitative og kvantitative data og fokuserer på konsekvensene av erfaringer med diskriminering i en arbeidsmarkedskontekst. Prosjektgruppen er tverrfaglig og består av både sosiologer, samfunnsøkonomer og psykologer.

Mål

Et hovedformål med NAVIGATE er å bidra med systematisk kunnskap om konsekvensene av diskriminering for minoriteters valg og muligheter i det norske arbeidsmarkedet.

Det er tre overordnede spørsmål som skal besvares i prosjektet:

  • Påvirker erfaringer med og forventninger om diskriminering hvor minoriteter søker på jobb – er det sånn at de orienterer seg mot deler av arbeidsmarkedet som fremstår som inkluderende og mangfoldige?
  • Påvirker erfaringer med og forventninger om diskriminering hvordan minoriteter fremstiller seg selv i jobbsøkingen – nedtoner de eller skjuler de sin minoritetsbakgrunn?
  • Hva er konsekvensene av minoriteters strategier for å unngå diskriminering? Hva er de potensielt negative konsekvensene når det gjelder deres opplevelse av selvverdi og tilhørighet til det norske samfunnet? Og hva er de potensielt positive konsekvensene når det gjelder deres muligheter på arbeidsmarkedet. 

Samarbeid

Prosjektet koordineres av Institutt for Samfunnsforskning (ISF). Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Senter for Profesjonsstudier, OsloMet er også partnere i prosjektet. 

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd med NOK 12 000 000.

Varighet

2021 - 2025

 

Publikasjoner

  • Kunst, Jonas R.; Dovidio, John F.; Bailey, April & Obaidi, Milan (2022). The Way They Look: Phenotypic Prototypicality Shapes the Perceived Intergroup Attitudes of In- and Out-group Members. Journal of Experimental Social Psychology. ISSN 0022-1031. doi: 10.1016/j.jesp.2022.104303.
  • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Quillian, Lincoln (2021). Forbigående fenomen eller permanent virkelighet? Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet på tvers av tid, sted og generasjoner. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 38(3-4), s. 182–196. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04-02. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 62(1), s. 116–120. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10. Fulltekst i vitenarkiv
  • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
  • Nadim, Marjan (2021). Rasismens utbredelse.
  • Nadim, Marjan (2021). Rasismens konsekvenser.
  • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. feb. 2022 16:06 - Sist endret 29. mars 2022 14:22